Angajări la Spitalul Militar de Campanie ROL 2: Se caută 15 asistenți medicali principali

0
78

Spitalul Militar de Campanie de nivel ROL 2 COVID 19, stat anexă la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”, angajează fără concurs, pe perioadă determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, 15 asistenți medicali principali, cu studii postliceale, specialitatea medicină generală.

Zece dintre asistenți vor fi angajați în cadrul secțiilor ATI COVID, iar cinci dintre ei în cadrul secției de Boli infecțioase COVID -19.

Condițiile de angajare sunt următoarele:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de angajare:

– nivel de studii – postliceale;

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997 în specialitatea medicină generală, însoțită de foaia matricolă/suplimentul descriptiv, după caz;

– reatestare profesională, după caz;

– diplomă de bacalaureat, însoțită de foaia matricolă/suplimentul descriptiv, după caz;

– examen grad principal – in specialitatea asistent medical generalist;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical principal generalist, avizat şi valabil. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical principal generalist (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical principal generalist), avizat şi valabil, sau de adeverinţa valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical principal generalist);

– asigurare de răspundere civilă valabilă (suma minimă asigurată 10.000 euro);

– nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime: minim 5 ani ca asistent medical generalist.

Articolul precedentGCS: Lista localităților cu rata de incidență COVID-19 mai mare sau egală cu 3 la mia de locuitori
Articolul următorTimișoara intră în carantină de noapte în week-end, după ce rata de incidență COVID a trecut de 4 la mie