Componența și atribuțiile comisiilor de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

0
229

Ordinul nr. 1286/2022 pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională a fost publicat în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului:

Ministrul Sănătăţii emite următorul Ordin:

Art. 1. – Comisia de soluţionare a contestaţiilor procesuluiverbal de cercetare a cazului de boală profesională, denumită în continuare Comisia, se constituie la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 1572 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 este formată din:

1. preşedinte: directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

2. 3 membri, după cum urmează:

a) consilier juridic din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau persoană cu studii juridice, după caz;

b) medic primar/specialist de medicina muncii din direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, după caz;

c) medic primar/specialist de medicina muncii din cadrul unităţilor sanitare din judeţul respectiv;

3. secretar – referent din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 3. – Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 4. – Atribuţiile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. – Modelul deciziei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. – Cheltuielile aferente activităţii Comisiei (suportul logistic, cheltuielile materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii secretariatului Comisiei) vor fi suportate de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 7. – Cheltuielile de deplasare pentru îndeplinirea sarcinilor membrilor Comisiei se suportă de către instituţiile din care provin.

Art. 8. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

ATRIBUŢIILE Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

CAPITOLUL I
Atribuţiile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

Art. 1. – Comisia de soluţionare a contestaţiilor procesuluiverbal de cercetare a cazului de boală profesională (Comisia) are următoarele atribuţii:

a) analizează fiecare contestaţie în parte, urmărind aplicarea corectă a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind cercetarea cazului de boală profesională;

b) soluţionează, întocmeşte şi eliberează decizia privind contestaţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu concluzia „admis/respins”.

CAPITOLUL II
Activitatea Comisiei

Art. 2. – Comisia se poate întruni în şedinţe cu prezenţă fizică sau prin utilizarea mijloacelor la distanţă videoconferinţă sau teleconferinţă.

Art. 3. – În situaţia în care şedinţa va fi organizată prin utilizarea mijloacelor la distanţă, contestaţia, împreună cu dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, va fi transmisă prin poştă electronică membrilor Comisiei.

Art. 4. – Pregătirea şedinţei este asigurată de secretarul Comisiei, care ţine evidenţa contestaţiilor înregistrate în ordine cronologică într-un registru cu această destinaţie.

Art. 5. – Preşedintele Comisiei fixează termenul şedinţei, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei.

Art. 6. – (1) Procesul-verbal al fiecărei şedinţe cuprinde indicarea cauzei, data, ora şi locul şedinţei, numele membrilor Comisiei, indicarea documentelor prezentate în şedinţă, precum şi rezoluţiile pronunţate în timpul şedinţei.

(2) Procesul-verbal se întocmeşte în 2 exemplare: un exemplar se ataşează la dosarul de cercetare, iar un exemplar rămâne în arhiva instituţiei.

(3) Procesul-verbal se semnează de către toţi participanţii, indiferent de forma de desfăşurare a şedinţei, cu prezenţă fizică sau organizată prin videoconferinţă sau teleconferinţă. În cazul în care şedinţa se desfăşoară prin videoconferinţă sau teleconferinţă, procesul-verbal se semnează prin semnătură electronică sau e-mail de confirmare, după caz.

Art. 7. – (1) Comisia soluţionează contestaţia procesuluiverbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu concluzia „admis/respins”, cu majoritate simplă de voturi.

(2) Deciziile sunt consemnate în registrul Comisiei care cuprinde: numărul şi data rezoluţiei, numărul contestaţiei, concluzia „admis/respins”.

Art. 8. – Decizia prin care se soluţionează contestaţia se întocmeşte în 3 exemplare semnate de toţi membrii prezenţi ai Comisiei şi se păstrează după cum urmează: un exemplar se transmite contestatarului prin poştă cu confirmare de primire, un exemplar se ataşează la dosarul de cercetare, un exemplar rămâne în arhiva instituţiei.

Art. 9. – Deciziile sunt trimise în format electronic către Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) – Secţia sănătate ocupaţională şi informare toxicologică.

CAPITOLUL III
Procedura de depunere a contestaţiilor

Art. 10. – Angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau lucrătorul ori asigurătorul poate contesta procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul actului.

Art. 11. – (1) Contestaţia se face în scris către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorială în care s-a realizat cercetarea cazului de boală profesională.

(2) Contestatarul depune contestaţia la registratura direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti care a emis actul contestat sau prin poştă, cu confirmare de primire.

(3) Contestaţia se redactează în limba română şi cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contestatarului: numele şi prenumele, CNP, domiciliul, adresa de corespondenţă, telefon, e-mail sau, după caz, unitatea economică, sediul, CUI, reprezentantul legal;

b) obiectul contestaţiei;

c) motivele care stau la baza contestaţiei (în fapt şi în drept);

d) data şi semnătura.

(4) Contestaţia va fi însoţită de documente ce susţin motivele ce stau la baza contestaţiei (copii conforme cu originalul).

CAPITOLUL IV
Incompatibilităţi

Art. 12. – Este considerat incompatibil cu calitatea de membru în Comisie:

a) medicul în specialitatea medicina muncii din direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti care a emis documentul contestat;

b) medicul în specialitatea medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat diagnosticul prezumtiv de boală profesională;

c) medicul în specialitatea medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă;

d) orice medic în specialitatea medicina muncii aflat în relaţie de incompatibilitate prin rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai celor implicaţi.

CAPITOLUL V
Confidenţialitatea informaţiilor

Art. 13. – Întreaga procedură de analiză a contestaţiilor este confidenţială.

Art. 14. – Membrii Comisiei respectă prevederile legislative referitoare la confidenţialitatea datelor privind diagnosticul pacienţilor, conflictul de interese şi prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Art. 15. – Încălcarea confidenţialităţii de către membrii Comisiei atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale.

 

Articolul precedentAdministrarea unei doze booster de vaccin Pfizer pentru copiii între 5 şi 11 ani, autorizată în SUA
Articolul următorDr. Marius Geantă, ipoteze despre cazurile de hepatită de cauză necunoscută