Proiect: Schimbări în funcționarea serviciilor medicale de urgență

0
1495

Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce mai multe schimbări în funcționarea serviciilor medicale de urgență, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile legate de acestea.

Vă prezentăm în continuare modificările propuse pentru a fi aduse serviciilor de asistenţă publică integrată de urgenţă, de ambulanţă judeţean şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sau în unitățile de primiri urgențe, cuprinse Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:

„La articolul 92 alineatul (1), literele b), m), u) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) asistenţă publică integrată de urgenţă – asistenţa asigurată de instituţiile publice de stat aflate în structurile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne şi/sau în structura autorităţilor publice locale, precum şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Direcţia pentru apel unic de urgenţă 112 și în coordonarea operațională a Departametului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

m) serviciul de ambulanţă judeţean şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov – unităţile sanitare publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii și în coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având în structura lor un compartiment pentru asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic, şi un compartiment pentru consultaţii medicale de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat. Compartimentul pentru asistenţă medicală de urgenţă funcţionează în regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă;

u) unitate de primire a urgenţelor, denumită în continuare UPU – secţia sau secţia clinică aflată în structura unui spital judeţean, regional sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii și în coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe;
v) compartiment de primire a urgenţelor, denumit în continuare CPU – secţia aflată în structura unui spital orăşenesc, municipal sau în structura spitalelor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii și în coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe;”

11.La articolul 92 alineatul (1), după litera z) se introduc două noi litere, literele aa) și ab), cu următorul cuprins:
„aa) compartiment de primire urgenţe de specialitate, denumit în continuare CPU – S, structura aflată în cadrul unui spital de specialitate, cu personal din specialitatea secţiei sau secţiilor de specialitate, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute specifice profilului spitalului respectiv.
ab) modul medical pentru autospecialele de intervenție, unități mobile, rapid deplasabile, utilizate în răspunsul medical de urgență la un eveniment generator sau potențial generator de victime multiple, ce au componentă logistică și medicală și sunt deservite de personal din cadrul UPU-SMURD și al inspectoratelor pentru situații de urgență, dar și din alte structuri, în funcție de necesitățile operative.”

12.Alineatul (7) al articolului 100 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7) UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgență sunt finanţate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii sau prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, cu sumele aferente următoarelor cheltuieli:
a)cheltuielile cu personalul încadrat și/sau cu contract de muncă cu timp parțial pentru asigurarea continuității activității medicale la nivelul unității sanitare care desfășoară activitatea în UPU/CPU în mod nemijlocit;
b)cheltuielile cu medicamente, reactivi şi materiale sanitare:
i.cheltuielile ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiva UPU sau respectivul CPU;
ii.cheltuielile cu filmele de radiologie, materiale de curățenie şi dezinfectanţi;”
c)cheltuielile necesare pentru repararea, întreţinerea, asigurarea şi verificarea echipamentelor medicale din dotarea UPU/CPU, inclusiv pentru piesele de schimb;
d)cheltuielile cu consumabilele de birotică şi papetărie.

13.După alineatul (7) al articolului 100, se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
„(71) Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt finanţate de la bugetul de stat şi sunt suportate din fondurile unităţilor sanitare în care funcţionează UPU/CPU:
a) cheltuieli de întreținere și funcționare, cum sunt cele cu alimentarea cu apă, energie electrică, energie termică, servicii de telefonie, poștă, abonamente de televiziune, servicii internet;
b) cheltuielile cu prestări servicii de spălătorie și curățătorie;
c) cheltuielile cu prestări servicii de pază.”

14.La articolul 100 la alineatul (8), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
,,g) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, precum și cheltuieli de întreținere și verificare a echipamentelor și modulelor medicale pentru autospecialele de intervenție la accidente colective, calamități și dezastre aflate în dotarea structurilor din cadrul sistemului SMURD;
h) cheltuieli cu asigurări, piese de schimb, carburanţi și servicii de întreţinere pentru autospecialele din dotarea UPU care au în structură şi SMURD.’’
15.La articolul 100 alineatul (8), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
,,i) cheltuielile pentru echipamentele de protecție specifice activității prespitalicești atât pentru sezonul de vară cât și pentru sezonul de iarnă;”

16.Alineatul (13) al articolului 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(13) Modalităţile de monitorizare şi îndrumare, precum şi modalităţile de colectare a datelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii și ministrului afacerilor interne.”

17.Alineatul (3) al articolului 109 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii și ministrului afacerilor interne. Spitalele regionale şi cele judeţene de urgenţă, precum şi spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti furnizează centrelor operative pentru situații de urgență ale Ministerului Sănătății și Departamentului pentru Situații de Urgență, periodic sau la solicitare, datele necesare privind locurile şi resursele medicale disponibile pentru rezolvarea cazurilor de urgenţă.”

Articolul precedentProiect: Concurs anual pentru ocuparea posturilor vacante de medici, organizat de Ministerul Sănătății
Articolul următorOamenii de știință urmăresc noi variante de coronavirus