Proiect de modificare a Legii privind reforma în sănătate:Registrul Naţional al Profesioniştilor-reglementat

0
1302

Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care cuprinde și reglementarea referitoare la Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate.

Vă prezentăm textul din Proiectul de Ordonanță referitor la Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate:

„Art. 942
În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)profesionişti – medici, farmacişti, medici stomatologi, asistenţi medicali, asistenţi medicali generalişti, moaşe, tehnicieni dentari, dieteticieni, fizioterapeuţi, biochimişti medicali, biologi medicali şi chimişti medicali;
b)organisme profesionale – organismele profesionale ale profesiilor de medic, farmacist, medic stomatolog, asistent medical, asistent medical generalist, moaşă, tehnician dentar, dietetician, fizioterapeut, biochimişti medicali, biologi medicali şi chimişti medicali.

Art. 943
(1) În scopul dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse umane necesare pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei se înființeaza Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, denumit în continuare Registrul Naţional.
(2) Registrul Naţional este o platformă electronică în proprietatea Ministerului Sănătăţii, având regimul juridic al unei baze de date, cu scopul de a furniza datele necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate.

Art. 944
(1) Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia, precum și prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, coordonează Registrul Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:
a)gestionează datele care care sunt înregistrate în Registrul Naţional;
b)asigură asistenţă organismelor profesionale în gestionarea Registrului Naţional;
c)acordă, la solicitarea unei autorităţi/institutii sau persoane autorizate, informaţii privind un profesionist inclus în Registrul Naţional;
d)colaborează cu organismele profesionale pentru gestionarea eficientă a Registrului Naţional pe baza de protocoale încheiate în acest sens;
(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului Naţional se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu consultarea prealabilă a organismelor profesionale.

Art. 945
Registrul Naţional se compune din 8 părţi, corespunzătoare următoarelor profesii:
a)medic;
b)medic stomatolog;
c)farmacist;
d)asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă;
e)tehnician dentar;
f)dietetician;
g)fizioterapeut;
h)biochimist medical, biolog medical şi chimist medical;

Art. 946 – Informaţiile minime privind profesioniştii, care trebuie colectate și inregistrate în Registrul Naţional sunt:
a)date de identificare personală;
b)informaţii privitoare la formarea profesională;
c)informaţii cu privire la locul de muncă;
d)informaţii privind autorizarea exercitării profesiei;
e)modalitatea de prestare a activităţii, respectiv cu titlul permanent, temporar sau ocazional;
f)restricţiile sau interdicţiile cu privire la desfăşurarea activităţilor profesionale;
g)informaţii privind statutul profesionistului, respectiv activ/inactiv;
h)orice alte informații necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 943, alin. (1).

Art. 947
(1) Organismele profesionale sunt obligate să înregistreze profesioniştii în Registrul Naţional, astfel:
a)în termen de maxim 15 zile dupa dobândirea calităţii de membru al organismului profesional;
b)în termen de maxim 5 zile dupa depunerea solicitărilor de prestare cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organismele profesionale au obligatia sa transfere în Registrul Naţional, în termen de maxim 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, toate informaţiile actualizate cuprinse în registrul unic de la nivelul fiecărui organism profesional.
(3) Pentru situatii temeinic justificate, termenul prevazut la alin. (2), poate fi prelungit la cerere cu maxim 30 de zile, fara a depasi 210 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 948
(1) Organismele profesionale desemnează persoanele responsabile de gestionarea datelor care fac obiectul Registrului Naţional, atât la nivelul structurilor naționale cât și teritoriale ale acestora, altele decât cele care fac parte din conducerea organismelor profesionale.
(2) Persoanele responsabile prevazute la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a)înregistrează în Registrul Naţional membrii organismelor profesionale, precum și profesioniştii care prestează serviciile cu titlul temporar sau ocazional;
b)actualizeaza permanent datele înregistrate în Registrul Naţional, corespunzator modificărilor apărute în situaţia profesioniştilor;
c)validează înregistrările în Registrul Naţional;
d)alte obligaţii stabilite de conducerea organismelor profesionale.
(3) Profesioniştii care devin membri ai organismelor profesionale sau obtin dreptul de exercitare cu caracter temporar sau ocazional după data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt înregistraţi în Registrul Naţional în termen de 2 zile de dobândirea calităţii de membru.

Art. 949
(1) Profesioniştii sunt obligaţi să transmită orice informaţie solicitată de organismele profesionale, care urmează să fie incluse în Registrul Naţional, în maxim 30 de zile de la apariția oricarei modificări privind datele personale/profesionale, dupa caz.
(2) Organismele profesionale sunt obligate să solicite şi să verifice informaţiile primite de la profesionişti, în scopul obţinerii de informaţii reale pentru înscrierea în Registrul Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 950
Până la data la care Registrul Naţional devine functional, rămân în vigoare registrele gestionate de organismele profesionale.

Art. 951
Informatiile de interes public cuprinse în Registrul Naţional sunt disponibile pe site-ul Ministerului Sănătăţii, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.”

Art. II. În tot cuprinsul Titlului XX al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma ,,dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive”, se înlocuiește cu sintagma ,,dispozitive medicale”.

Art. III. În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ”Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare” se înlocuiește cu sintagma ” Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)”.

Punctul 44 al Art. I asigură transpunerea articolului 1 punctul 20 și articolul 76 din Directiva 83/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 311 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

Articolul precedentGCS a anunțat 181 de cazuri zilnice de persoane infectate cu SARS – CoV – 2
Articolul următorRaed Arafat: Misiunea medicilor români care merg în Tunisia nu este una ușoară