Normele privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, publicate

0
546

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante.

Vă prezentăm textul integral al Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial.

Art. 1. –
Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante se bazează pe principiile generale care guvernează medicina muncii.

Art. 2. –
(1) Supravegherea medicală este asigurată de către medicul abilitat și serviciile de medicina muncii recunoscute de Ministerul Sănătății conform reglementărilor specifice; aceasta nu îl disculpă pe angajator de responsabilitățile sale generale ce îi revin sub aspectul securității și sănătății la locul de muncă.

(2) Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante asigură evaluarea stării de sănătate a lucrătorului cu privire la aptitudinea sa pentru sarcinile ce îi revin conform postului/locului de muncă.

(3) Medicul de medicina muncii abilitat trebuie să aibă acces la orice informație relevantă cu privire la factorii și condițiile de muncă de la postul de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă a lucrătorilor.

(4) Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante se efectuează conform reglementărilor în vigoare. Nicio persoană nu este angajată sau acceptată într-un post de muncă cu expunere la radiații ionizante, pentru orice perioadă, dacă în fișa de aptitudine, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu se stabilește acest lucru.

(5) Furnizorii de servicii medicale specialitatea medicina muncii care au în evidență lucrători expuși profesional la radiații ionizante trebuie să asigure coordonarea activității de supraveghere medicală a expușilor profesional la radiații ionizante de către un medic specialist de medicina muncii abilitat de comisia de abilitare, prevăzută la art. 4.

(6) Pentru fiecare lucrător expus profesional la radiații ionizante se întocmește un dosar medical care va fi completat pe toată durata cât lucrătorul rămâne în această categorie. Dosarul medical este păstrat până când lucrătorul atinge vârsta de 75 de ani și pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani, începând cu data încheierii activității profesionale care implică o expunere la radiații ionizante. Dosarul medical conține informații privind factorii și condițiile de muncă, rezultatele examinărilor/investigațiilor medicale, clasificarea în categoria locului de muncă și dozele rezultate din monitorizarea individuală, puse la dispoziție de către angajator.

(7) Medicul de medicina muncii abilitat poate indica faptul că supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante trebuie să continue și după încetarea lucrului cu expunere profesională la radiații ionizante, atât cât se consideră necesar, pentru menținerea stării de sănătate și identificarea modificărilor în starea de sănătate, prin medicul de medicina muncii sau medicul de medicină de familie, după caz.

(8) Medicul de medicina muncii abilitat asigură supravegherea medicală specifică în cazul în care apar depășiri ale limitelor de doză prevăzute în Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

Art. 3. –
Rezultatele examinărilor medicale, precum și cele din supravegherea medicală sunt puse, la cerere, la dispoziția lucrătorului expus profesional și a medicilor din rețelele de specialitate ale Ministerului Sănătății, datele fiind necesare pentru raportările anuale privind expunerea profesională la radiații ionizante.

CAPITOLUL III
Abilitarea medicilor de medicina muncii responsabili de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante
Art. 4. –
Abilitarea medicilor de medicina muncii responsabili de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante se va face printr-o comisie de abilitare ce se constituie la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică. Comisia va fi alcătuită din directorul Centrului Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, doi medici de medicina muncii abilitați, un secretar, numiți prin decizie a directorului general al Institutului Național de Sănătate Publică, și un reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor din România. Comisia se întrunește anual, prin decizie a directorului general al Institutului Național de Sănătate Publică, în vederea abilitării solicitanților care corespund cerințelor și cu scopul de a reactualiza lista de medici de medicina muncii abilitați la nivel național. Lista reactualizată se publică pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 5. –
(1) Condițiile minime de abilitare a medicilor specialiști sau primari de medicina muncii care asigură supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante sunt:

a) vechime de minimum 5 ani în specialitate, incluzând perioada de pregătire în rezidențiat;

b) absolvirea unei sesiuni de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică. Sesiunea trebuie să se desfășoare pe parcursul a 18 ore de pregătire medicală continuă.

(2) Metodologia de instruire va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătății în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin. Specialiștii cu atribuții în domeniul medicinei muncii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică elaborează metodologia de instruire a medicilor de medicina muncii în vederea abilitării și a menținerii statutului de medic abilitat. În urma participării la sesiunea de instruire absolvenții vor primi câte un certificat de participare eliberat de Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar.

(3) Sesiunea de instruire inițială, prevăzută la alin. (2), va fi organizată cu specialiști din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și cu lectori externi. Tariful de participare la sesiunea de pregătire de 18 ore este de 770 lei de persoană și va fi achitat către Institutul Național de Sănătate Publică.

Art. 6. –
Înscrierea la examenul de abilitare a medicilor de medicina muncii se va face prin depunerea la secretarul comisiei a unui dosar care va cuprinde următoarele: cerere de participare, curriculum vitae, certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România vizat la zi, copie a diplomei de absolvire a sesiunii de instruire și tematica acesteia, dovada achitării taxei de participare. Tariful de participare la examenul în vederea abilitării este de 200 lei de persoană și va fi achitat către Institutul Național de Sănătate Publică.

Art. 7. –
Medicii specialiști sau primari de medicina muncii abilitați au obligația să participe la cel puțin o sesiune de instruire periodică de minimum 12 ore în domeniul radiopatologiei, radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică, la fiecare interval de 3 ani, și să trimită confirmarea participării și tematica sesiunii de instruire la secretarul comisiei de abilitare, precum și dovada raportării anuale către direcția de sănătate publică teritorială a situației lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante avuți în evidență, în vederea reactualizării listei de medici de medicina muncii abilitați.

CAPITOLUL IV
Prevederi finale
Art. 8. –
În sensul prezentelor norme, prin medic abilitat se înțelege un medic de medicina muncii cu drept de liberă practică, responsabil pentru supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, care a fost declarat „admis” la examenul de abilitare și care face dovada instruirii periodice în domeniul radiopatologiei la interval de 3 ani.

Art. 9. –
Furnizorii de servicii medicale specialitatea medicina muncii pot solicita servicii de specialitate laboratoarelor de igiena radiațiilor ionizante teritoriale sau din centrele regionale de sănătate publică, în toate cazurile în care un lucrător expus profesional la radiații ionizante a primit doze superioare limitelor de doză efectivă/echivalentă, prevăzute în legislația în vigoare.

Art. 10. –
Lista actualizată anual a medicilor de medicina muncii abilitați, datele de contact ale acestora, data abilitării și data ultimei sesiuni de instruire periodică se vor regăsi la secretarul comisiei și pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 11. –
Medicii de medicina muncii abilitați au obligația să raporteze anual către direcția de sănătate publică teritorială situația stării de sănătate a expușilor profesional la radiații ionizante, în vederea realizării evidenței la nivel național. Modelul de raportare se află pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar.

Articolul precedentFABC: Cele mai multe cazuri de cancer pulmonar s-au înregistrat în ultimii ani în zona de Vest a României
Articolul următorCNAS: Mai multe consultații la domiciliu, de la 1 iulie