Modificări ale Ordinului privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

0
114

Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen a fost publicat în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, structuri și politici salariale aprobat cu nr. AR 9.480 din 8.06.2022, având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Contractul de management se menține, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativele Foarte bine, Bine și Satisfăcător. Pentru managerii care au obținut calificativul Satisfăcător de două ori pe parcursul executării unui contract de management, acesta încetează de drept.

(3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativul Nesatisfăcător în situația evaluării activității acestora pe o perioadă de minimum un an, din motive imputabile acestora.”

2. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 41. — (1) Evaluarea anuală a activității managerului de spital public în condițiile art. 4 se face de comisii de evaluare formate din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1—2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor ori instituțiilor cu rețea sanitară proprie.”

3. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Comisiile de evaluare menționate la alin. (1) au următoarele atribuții:

a) să verifice concordanța dintre indicatorii asumați prin contract/act adițional și cei înscriși în fișa de evaluare, precum și dintre valorile indicatorilor realizați menționați în fișa de evaluare și cei transmiși de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică;
b) să valideze, sub semnătură, în funcție de calificativul obținut în urma evaluării, propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;
c) să respingă motivat dosarele incomplete și să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situație;
d) să valideze, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului spitalului public respectiv, opisul cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager;
e) să întocmească pe baza rezultatelor obținute de fiecare manager de spital fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 și să comunice managerului rezultatul evaluării.”

4. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Secretarul comisiei de evaluare are următoarele atribuții:

a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conține toate documentele prevăzute la alin. (2);
b) să întocmească un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager și să îl înainteze comisiei de evaluare;
c) să transmită comisiei de contestații numai dosarele managerilor care au depus contestații.”

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51. — (1) Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică transmit Ministerului Sănătății valorile indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competență, realizate de fiecare spital public în anul evaluat.”

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice și managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentUn scurtcircuit electric, cauza incendiului de la anexa SJU Ploiești
Articolul următorStudiu: Un medicament pentru diabet a cauzat o scădere în greutate record