MO: Hotărârea pentru aprobarea proiectului CNAS privind realizarea unui sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate

0
342

Hotărârea pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem integrat de management  în Sistemul de asigurări sociale de sănătate” a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.

Guvernul a aprobat pe 28 aprilie, prin Hotărâre, Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții.

Vă prezentăm textul Hotărârii publicat în Monitorul Oficial:

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate”

Context general

1. Descrierea situaţiei actuale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Principalul obiectiv al CNAS este administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), precum şi finanţarea, prin intermediul acestui fond, a serviciilor medicale necesare asiguraţilor.

Furnizarea serviciilor medicale se face în funcţie de cerere şi ofertă, fapt ce asigură cadrul necesar pentru eliminarea risipei şi raţionalizarea cheltuielilor. CNAS are rolul de a valorifica acest cadru, prin verificarea furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

Relaţiile dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se desfăşoară în baza unui contract-cadru în care sunt specificate criteriile cantitative şi calitative de evaluare a activităţii medicale, în funcţie de care se realizează plata furnizorilor pentru serviciile furnizate. CNAS are rolul de a urmări respectarea contractuluicadru şi aplicarea lui într-un mod unitar, la nivelul întregii ţări.

CNAS funcţionează pe baza statutului propriu şi are următoarele principale obligaţii:

– să asigure logistica funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

– să urmărească folosirea cu eficienţă a FNUASS;

– să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor pe care îi reprezintă;

– să acopere nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.

Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS), gestionată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigură la nivel naţional cadrul unitar informaţional şi strategic de gestionare a FNUASS.

În prezent, PIAS gestionează un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale şi medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale şi medicamente, peste 700.000 de servicii raportate şi validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripţii medicale. Dimensiunile aproximative din prezent ale principalelor baze de date sunt după cum urmează:

– SIUI – 48TB: Notă: baza de date SIUI conţine atât o instanţă centrală SIUI, cât şi câte o instanţă aferentă fiecărui judeţ;

– SIPE – 19TB;

– CEAS – 4.4TB;

– DES – 15.1TB;

– altele (card european etc.) – până în 7.5TB.

2. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul proiectului propus, intitulat „Sistem integrat de management în Sistemul de asigurări sociale de sănătate” este de a dezvolta un instrument pentru suport operaţional ce optimizează procesele decizionale ale instituţiei, de a furniza informaţii pe baza cărora pot fi realizate politici publice în domeniul sănătăţii şi social, precum şi de a consolida capacitatea instituţională a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid şi eficient cu instituţiile care alimentează cu date sistemul de sănătate publică, prin creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informaţionale şi informatice utilizate şi standardizarea datelor, fapt ce va conduce la creşterea eficienţei activităţii proprii şi a prestigiului instituţiei.

Sistemul integrat de management va permite elaborarea de rapoarte, analize, studii menite să îmbunătăţească şi să consolideze capacitatea decizională a beneficiarului prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS) care cuprinde:

• Sistemul informatic unic integrat (SIUI) reprezintă nucleul PIAS pentru gestionarea şi controlul utilizării FNUASS la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale şi medicamente, precum şi ale regulilor de validare şi decontare a serviciilor conform prevederilor legale în vigoare. Sistemul este în producţie începând cu noiembrie 2008 şi în anul 2012 a suferit o modificare de arhitectură prin care s-a trecut la SIUI centralizat;
• Sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), care asigură gestionarea integrală a activităţilor privind utilizarea în condiţiile legii a reţetelor medicale acoperite parţial sau integral din FNUASS. Acest sistem a fost pus în funcţiune în luna iulie 2012 şi din ianuarie 2013 este folosit exclusiv pentru operarea reţetelor medicale acoperite din FNUASS;

• Sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), care asigură gestionarea utilizării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate ca mijloc de identificare în sistemul medical a persoanelor asigurate. Acest sistem a fost pus în funcţiune în luna decembrie 2012, fiind utilizat treptat, pe măsura distribuirii către asiguraţi a cardurilor CEAS;
• Sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) – finalizat în aprilie 2014 este un instrument de gestionare a informaţiilor medicale relevante pentru fiecare pacient beneficiar al serviciilor medicale suportate din FNUASS.
Sistemele informatice componente ale PIAS au fost create la momente diferite, în arhitecturi diferite, rezultând o platformă informatică care, deşi este funcţională şi de neînlocuit din punct de vedere operaţional, nu poate fi folosită pentru analiza integrată a datelor existente. Mai mult, pe lângă acestea mai există şi alte sisteme informatice secundare, cum ar fi cel de gestiune a cardului european de sănătate, care vin să aducă o notă şi mai accentuată de complexitate a peisajului IT al sistemelor. Pentru ca datele acestea să fie integrate, ele trebuie preluate, convertite, reformatate, renumerotate, sumarizate etc., rezultând o imagine unică a activităţilor CNAS care va conduce, printre altele, la consolidarea capacităţii instituţionale şi o planificare strategică mai eficientă, respectiv elaborarea de politici publice bazate pe dovezi/informaţii solide.

3. Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltarea sistemului integrat de management are scopul:

• susţinerii unui proces decizional performant şi a unei planificări strategice fundamentate pe dovezi, pentru atingerea obiectivelor instituţionale;
• obţinerii unor informaţii complexe, competitive şi de actualitate, destinate realizării politicilor publice în domeniul sănătăţii;
• consolidării capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid şi eficient cu instituţiile care alimentează cu date sistemul de asigurări sociale de sănătate;
• creşterii gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice integrate şi viitoare din platforma PIAS.
Soluţia care se doreşte a fi implementată prin acest proiect va asigura interoperabilitatea sistemului propus cu alte sisteme existente şi viitoare din Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) prin utilizarea de standarde comune în domeniu. Sistemul propus va respecta atât politicile şi reglementările interne ale instituţiei, cât şi legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, protecţia informaţiilor clasificate şi alte acte normative care se referă la tehnologia informaţiei.

Soluţia va trebui să asigure respectarea la un nivel ridicat a cerinţelor de securitate informaţională a datelor şi informaţiilor gestionate în PIAS, protejarea bazelor de date a PIAS, integritatea bazelor de date a PIAS, garantarea la un nivel ridicat a securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor deţinute, asigurarea continuităţii activităţilor.

Din punct de vedere funcţional sistemul propus trebuie să:

1. analizeze şi să dezvolte funcţionalităţi şi fluxuri de colectare/replicare şi integrare a datelor provenite din PIAS specifice fiecărui tip de autoritate sau instituţie publică cu care CNAS a încheiat protocoale referitoare la schimbul de date (privind asiguraţii);

2. analizeze şi să dezvolte funcţionalităţi şi fluxuri care să permită accesul sigur şi de încredere al furnizorilor de servicii medicale la anumite informaţii privind asiguraţii (de exemplu, verificarea calităţii de asigurat sau a altor atribute esenţiale ale acestuia);

3. analizeze şi să dezvolte funcţionalităţi specifice de migrare şi colectare eficientă a datelor din PIAS, conform nevoilor identificate;

4. crească consistenţa datelor despre asiguraţi gestionate de SIUI;

5. integreze şi să valorifice operaţional şi analitic volume mari de date;

6. reutilizeze modalităţile de acces actuale implementate de celelalte sisteme componente ale PIAS, acolo unde este judicios;

7. aplice măsuri uniforme pentru protecţia, siguranţa şi prelucrarea datelor.

Sistemul informatic propus are ca scop principal furnizarea de servicii online specifice administraţiei publice centrale în beneficiul asiguraţilor, al mediului de afaceri şi al altor instituţii şi organizaţii la nivel local şi/sau la nivel central. În acest sens, pe lângă funcţionalităţile avansate de analiză a datelor ce vor fi dezvoltate pentru utilizatorii interni ai instituţiei, se va implementa şi un set de interfeţe web care va permite accesul utilizatorilor din afara instituţiei la date ale acesteia, structurate pe patru niveluri de interes:

1. utilizatorii din alte instituţii publice, care pot interoga date ale beneficiarului;

2. furnizorii de servicii medicale, care pot consulta aici anumite date statistice legate de activitatea din domeniul lor specific;

3. un număr relativ redus de utilizatori care pot accesa un set mai larg de date statistice legate de activitatea beneficiarului, în interes public – reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale sau neguvernamentale cu activitate în domeniu, ai presei etc.;

4. publicul larg, care va avea acces la un set de rapoarte statice, reîmprospătate periodic (o dată sau de două ori pe săptămână).

Astfel, activitatea specifică a instituţiei şi serviciile publice oferite de către aceasta pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, în cazul de faţă fiind vorba de asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, vor fi puse la dispoziţie prin intermediul componentei aplicative sub formă de servicii web publice online. Acest lucru va asigura apropierea instituţiei de cetăţeni şi mediul de afaceri şi va oferi acestora servicii sofisticate, moderne şi electronice.

Din perspectiva colaborării interinstituţionale, comunicarea şi colaborarea joacă un rol esenţial. Sistemul informatic propus este instrumentul modern, actual, care asigură legătura directă între instituţie şi publicul larg şi conduce către o mai bună transparenţă şi eficienţă a activităţilor efectuate pentru îndeplinirea obiectivelor proprii prin punerea la dispoziţie a unor servicii accesibile online. Astfel, acesta va fi un instrument ce permite desfăşurarea în mod eficient şi în anumite cazuri automat a activităţilor specifice interfeţei dintre organismele administraţiei centrale şi cetăţeni/mediul de afaceri – în acest sens, sistemul va include funcţionalităţile necesare înregistrării utilizatorilor externi instituţiei pentru accesul la funcţionalităţile de vizualizare şi analiză a datelor expuse în exterior.

Sistemul informatic propus are ca scop principal şi furnizarea de servicii online specifice administraţiei publice centrale (consultare/vizualizare de date statistice) în beneficiul cetăţenilor, al mediului de afaceri şi al altor instituţii şi organizaţii la nivel local şi/sau la nivel central. În plus, acesta este un instrument ce permite desfăşurarea în mod eficient şi, în anumite cazuri, automat a activităţilor specifice interfeţei dintre organismele administraţiei centrale şi cetăţeni/mediul de afaceri – în sensul că nu mai este nevoie de cereri complicate de consultare a datelor ce trebuie depuse la nivelul caselor de asigurări de sănătate; astfel, cererile de acces la date se vor derula prin noul sistem implementat. Informaţiile statistice despre activitatea specifică a instituţiei şi serviciile publice oferite de către aceasta pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, în cazul de faţă fiind vorba de asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, vor fi puse la dispoziţie prin intermediul componentei aplicative sub formă de servicii web publice online, accesibile în browser web. Acest lucru va asigura accesul la servicii electronice moderne.

Valoarea totală a proiectului este în sumă de 101.980 mii lei, din care cheltuieli de investiţii în sumă de 98.056 mii lei.

Titular: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a proiectului de investiţii (inclusiv TVA) mii lei 98.056 (în preţuri valabile în luna noiembrie 2019; 1 euro = 4,7545 lei)
Eşalonarea cheltuielilor de investiţii
Anul I mii lei 52.360
Anul II mii lei 45.696

Capacităţi: – Sistem informatic buc. 1
Durata de execuţie a investiţiei luni 18

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Capacitate administrativă, axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru cota de contribuţie proprie, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Articolul precedentINSP: Peste 43% din cazurile confirmate de COVID-19, la persoane nevaccinate, în ultima săptămână
Articolul următor5 Mai, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor