Proiect MS: Modificări ale Ordonanței privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

0
179

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect ce vizează modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului, medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadrați cu contract de muncă timp de cel mult un an după finalizarea stagiului de pregătire.

“Medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic, în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal și sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă”, se arată în proiect.

Măsura vizează reducerea deficitul de personal în spitalele publice, conform notei de fundamentare a proiectului.

Alte prevederi ale proiectului vizează reglementarea mai clară a situațiilor privind schimbarea specialității pentru rezidenții pe loc care, din motive obiective, nu pot efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidențiat.

Proiectul prevede și reglementarea separată a modalității de susținere a examenului de specialist în specialitățile de anestezie și terapie intensivă și medicină de urgență.

Vă prezentăm textul Proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului:

Art. I Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este egală cu numărul de locuri cumulat cu numărul de posturi conform art. 18 și este stabilită prin ordin al ministrului sănătății. Pentru domeniul medicină, cifra de școlarizare este cel puțin egală cu numărul absolvenților cu diplomă de licență din promoția anului în curs. La stabilirea cifrei de școlarizare pentru domeniul medicină dentară și respectiv domeniul farmacie se are în vedere capacitatea de pregătire disponibilă transmisă de instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate, până cel târziu la data de 1 august a fiecărui an.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 3 (1) Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unice, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.”

3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

”(5) Categoriile de cheltuieli, necesarul de bunuri și servicii, precum și cheltuielile de personal aferente activităților ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat ce pot fi decontate în baza contractelor prevăzute la alin.(4), se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”

4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

”(7) În situația în care un specialist înscris la programul de pregătire într-o altă specialitate în regim cu taxă într-una din sesiunile bianuale organizate de Ministerul Sănătății se înscrie la un nou program de pregătire într-o altă specialitate, se află în starea de incompatibilitate și are obligația de a opta, în scris, în maximum 15 zile de la data începerii unui nou program de pregătire pentru una dintre cele două specialități, în caz contrar se consideră că a renunțat la primul program de pregătire.”

5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (3) și (4), cu următorul cuprins:

”(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 gestionarea la nivel național a activității de pregătire în rezidențiat, prin Registrul matricol național al rezidenților, se va face de către Ministerul Sănătății prin structura de specialitate, respectiv de Ministerul Educației și departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic din structura instituțiilor de învățământ superior cu profil medical acreditate.

(4) Normele de gestionare a Registrului Matricol național al rezidenților se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 9 – (1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic în unități sanitare publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, inclusiv în unități medico-militare sau aflate în administrarea universităților de medicină și farmacie, precum și în cabinete medicale individuale de medicină de familie.”

7. La articolul 91, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 91 – (1) Pregătirea în rezidențiat se poate desfășura și în cadrul unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie.”

8. La articolul 91, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) cu următorul cuprins:
”(11) Criteriile de acreditare/reacreditare a unităților sanitare prevăzute la art. 9, alin. (1) și art. 91 alin. (1) sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.”

9. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:
”(41) Curriculumurile se revizuiesc ori de câte ori este nevoie, în funcție de evoluția științei și tehnicii.
(42) Curriculumurile nou aprobate, conform prevederilor alin.(41) se aplică rezidenților care intră în pregătire în urma concursului de rezidențiat organizat în trimestrul IV al anului respectiv.”

10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3) – (6), cu următorul cuprins:

”(3) Începând cu 1 ianuarie 2023, cheltuielile de personal prevăzute la alin.(1) sunt suportate de la bugetul de stat, pentru persoanele care promovează un nou concurs de rezidențiat și sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătății, în limita a maxim 10 ani de pregătire.

(4) Pe perioada de pregătire prevăzută la alin. (3) persoanele în cauză pot începe maxim 3 programe de rezidențiat dacă nu finalizează cel puțin unul dintre acestea cu promovarea examenului de specialist. La calculul celor 3 programe de rezidențiat se iau în considerare și eventualele schimbări de specialitate conform articolului 22, alin. (21) – (23).

(5) După expirarea termenului prevăzut la alin.(3) cheltuielile de personal prevăzute la alin.(1) se pot suporta din bugetele unităților sanitare angajatoare.

(6) În vederea aplicării prevederilor de la alin. (3) și alin.(5), precum și pentru monitorizarea pregătirii rezidenților, direcțiile de sănătate publică județene și a direcției de sănătate publică a municipiului București au obligația de a face raportări privind situația acestora.

11. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Examenul prevăzut la alin. (2) se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare cu facultăți de medicină generală, medicină dentară și farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea. La propunerea instituțiilor de învățământ superior publice acreditate, care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale, se constituie comisii de examinare și comisii de soluționare a contestațiilor, formate din specialiști și numite prin ordin al ministrului sănătății.”

12. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul cuprins:

”(31) Prin excepție de la prevederile alin.(3) pentru specialitatea anestezie și terapie intensivă și, respectiv, specialitatea medicină de urgență examenul se organizează potrivit metodologiei specifice aprobată prin Ordin al ministrului sănătății.”

13. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 17 (1) Rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesitățile din teritoriu, stabilit conform previziunilor pe specialități pentru următorii 3-7 ani transmise de direcțiile de sănătate publică județene și direcția de sănătate publică a Municipiului București, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătății, conform politicilor de resurse umane promovate.”

14. După articolul 182, se introduce un nou articol, articolul 183, cu următorul cuprins:

”Art. 183 În unitățile sanitare publice posturile vacantate ca urmare a încetării contractului individual de muncă cu rezidenții pe post, pot fi ocupate prin concurs de către rezidenții aflați în anul 3-6 de pregătire, cu avizul Ministerului Sănătății.”

15. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

”(11) Metodologia cadru de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în baza prevederilor alin (1), lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(12) Persoanele înscrise la programul de pregătire în cea dea a doua specialitate conform alin.(1) lit. b) sunt confirmate în specialitatea de pregătire prin ordin al ministrului sănătății.”

16. La articolul 20, alineatul (2), se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conținut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialități, se echivalează de către Ministerul Sănătății în limita a maximum jumătate din durata totală a noii specialități, la recomandarea coordonatorului de rezidențiat sau directorului de program de rezidențiat, după caz, și cu avizul instituției de învățământ superior cu profil medical acreditată.”

17. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) – (23), cu următorul cuprins:

”(21) Medicii rezidenți pe loc pot solicita schimbarea specialității alese în urma concursului de rezidențiat în termen de maxim 36 de luni de la data începerii pregătirii, cu condiția ca punctajul obținut la concursul de rezidențiat promovat să fie cel puțin egal cu cel mai mic punctaj de la specialitatea solicitată în centrul universitar respectiv și numai cu avizul de primire al instituției de învățământ superior cu profil medical acreditate și al unui coordonator acreditat din centrul universitar de pregătire. Avizul coordonatorului/directorului de program va conține obligatoriu și recomandarea privind stagiile ce pot fi echivalate ca urmare a schimbării specialității. Schimbarea specialității se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, o singură dată pentru același concurs de rezidențiat promovat.

(22) În cazul medicilor stomatologi rezidenți și respectiv al farmaciștilor rezidenți termenul prevăzut la alin (21) este de maxim 18 de luni.

(23) Rezidenții care schimbă specialitatea în condițiile prevăzute la alin. (21), respectiv alin. (22) au obligația de a comunica Ministerului Sănătății dovada încheierii noului contract individual de muncă sau a actului adițional la contractul individual de muncă, după caz, în termen de 45 de zile de la data emiterii ordinului ministrului sănătății.”

18. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

”(3) Medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic, în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal și sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.

(4) Lista unităților sanitare publice prevăzute la alin. (3) se publică pe site-ul direcției de sănătate publică și se actualizează trimestrial.”

19. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 29 – (1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(2) Locurile de rezidenți, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educației, conform Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se ocupă prin concurs în condițiile Metodologiei prevăzute la art. 3, alin.(1).

(3) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, români de pretutindeni, care ocupă prin concurs un loc de rezident în condițiile prevăzute de alin.(2) sunt confirmați în rezidențiat prin ordin al ministrului educației.

(4) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii, români de pretutindeni, confirmați în rezidențiat conform prevederilor de la alin. (3) pot solicita Ministerului Sănătății încadrarea ca rezidenți pe loc cu contract individual de muncă pe durată determinată în condițiile prevăzute la art.17, alin. (2) dacă obțin drept de muncă pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Specializarea pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și alin.(3) se face în limba română, cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.

(6) Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună.”

Art. II Până la 31 decembrie 2023, Caietul de monitorizare a pregătirii va putea fi completat atât în format letric cât și în format electronic, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță informatică și cu protecția datelor cu caracter personal, respectiv a dispozițiilor Regulamentului nr.679/2016 privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ulterior acestei perioade, de la 1 ianuarie 2024, Caietul de monitorizare a pregătirii se va completa doar în format electronic. Validarea înscrisurilor se face de către coordonator/director de program.”

Art. III Prevederile alin.(3) al art.13 nu se aplică rezidenților aflați în pregătire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV Prin excepție de la prevederile alin.(4) al art. 15, în vederea prezentării la examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și, respectiv, farmacist specialist, medicii rezidenți, medicii stomatologi rezidenți și farmaciștii rezidenți detașați în alte unități sanitare sau care au întrerupt stagiul în care se aflau, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.136/2020, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerați în perioada respectivă în stagiul de bază în specialitatea în care au fost confirmați prin ordin al ministrului sănătății. Procedura de modificare și/sau adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea duratei de pregătire prin rezidențiat, se stabilește prin ordin al ministrului sănătății în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe de urgență.”

Art. V De prevederile art.29, alin.(4) beneficiază și medicii, medicii dentiști și farmaciștii români de pretutindeni aflați în pregătire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe locurile de rezidenți, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educației, dacă au drept de muncă pe teritoriul României.

Art. VI În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, sintagma « medic dentist» se înlocuiește cu sintagma «medic stomatolog» și sintagma «Colegiul Medicilor Dentiști din România» se înlocuiește cu sintagma «Colegiul Medicilor Stomatologi din România».”

Art. VII În vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (4), Normele de gestionare a Registrului Matricol național al rezidenților se aprobă în termen de maxim 12 luni de la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență.

Art. VIII În vederea aplicării prevederilor art. 91 alin. (11 ), criteriile de acreditare/reacreditare a unităților sanitare prevăzute la art.9 alin. (1) și art. 91 alin. (1) se aprobă în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei ordonanțe.

Art. IX În vederea aplicării prevederilor art. 13 alin. (6), datele și procedura de raportare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. X Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 154 alineatul (1), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

”m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 și 110 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, precum și persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;”

Art. XI Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 224, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

”j) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 și 110 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, precum și persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;”

Art. XII (1) Pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 și 110 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, decontarea serviciilor medicale se efectuează la nivelul realizat. În situația în care serviciile medicale acordate acestor persoane depășesc nivelul contractat cu casele de asigurări de sănătate se vor încheia acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate.

(2) Actele adiționale de suplimentare a valorii de contract pentru situațiile prevăzute la alin.(1), pentru acoperirea serviciilor acordate peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. XIII Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (5) al articolului 14, se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:

”(51) În situația în care, ulterior termenului de comunicare a datelor prevăzut la alin. (5), Casa Națională de Asigurări de Sănătate emite persoanelor obligate la plata contribuțiilor prevăzute la art. 12, cu care s-au încheiat contracte cost-volum-rezultat, noi comunicări care rectifică datele în baza cărora acestea au declarat și plătit contribuția trimestrială, diferența față de contribuția trimestrială inițială se declară și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut noua comunicare.”

Articolul precedentStrategia Națională de control al Cancerului, aproape finalizată. Rolul medicilor de familie
Articolul următorMinistrul Sănătății, despre vaccinul împotriva variolei: Fiecare stat membru UE va primi o cantitate de vaccin