Proiect de Ordin pentru modificarea normelor privind profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical în regim independent

0
269

Proiectul de ordin pentru pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1454/2014, a fost publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională.

Vă prezentăm textul Proiectului de Ordin:

ART. I
Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie 2014, cu modificarile și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Structura funcțională a cabinetelor de practică independentă este prevăzută în anexa nr.8.
2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”ART. 5
(1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă prin înregistrare la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.9 la norme.
(2) Cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea la administrația financiară menționată la alin. (1) se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr.10 la norme.
(3) După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moșele și asistenții medicali vor solicita Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberarea avizului anual, în condițiile prevăzute la alin.(4).
(4) Avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, asistenți medicali și moașe care își exercită profesia ca persoană fizică independentă, se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/ instituții/ și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite.”

4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cabinetului de practică independentă, datele înscrise în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, pentru a fi înregistrate şi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, într-o secţiune specială.”

5. La articolul 14 alineatul (1), literele b)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, însoțit de avizul anual, în copie;
c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca şi sediu al activităţii, în copie;
d) dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în copie;
e) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie;”

6. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
”(1^1) Documentele prevăzute la lit.b)- e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.”

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc trei alineate noi, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
”(4) În același spațiu nu pot fi înființate mai mult de două cabinete de practică independentă și numai dacă au aceeași specialitate.
(5) În același spațiu cu destinație de cabinet de practică independentă poate funcționa și o unitate de îngrijiri la domiciliu, dacă titularul este autorizat și ca furnizor de îngrijiri la domiciliu, în condițiile legii.
(6) Autoritățile administrației publice locale pot sprijini furnizorii de servicii de îngrijiri medicale, la nivelul comunităților locale, prin punerea la dispoziție a spațiilor cu destinația de cabinet de practică independentă, conform unor criterii obiective și transparente aprobate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii.”

8. La articolul 15, alineatul (2), literele b)- c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”b) certificatul titularului, de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, însoțit de avizul anual, în copie;
c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activităţii, în copie;
e) raportul întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în copie;”

9. La articolul 15, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins:
”(3) Documentele prevazute la lit. b)-c) și e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.”

10. La articolul 16, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România al titularului, însoțit de avizul anual și, după caz, certificatele de membru ale asistenților medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, salariați, în copie;”

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.18
(1) Cabinetele de practică independentă înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să solicite Avizul de înființare al cabinetului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi să se înregistreze în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza documentelor prevăzute la art.14 alin.(1).
(2) Cabinetele de practică independentă care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii de îngrijiri medicale;
b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie asistenți medicali generalişti/moaşe/asistenţi medicali;
(3) Fundaţiile şi asociaţiile legal constituite pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete de practică independente furnizoare de servicii de îngrijiri medicale;
(4) Dispoziţiile art.1- 3, art.6 alin.(2), art.7, art.11, art.13, art.15, art.16 și art.17 se aplică în mod corespunzător cabinetelor înfiinţate în condiţiile alin.(2)-(3).”

12. La articolul 23, litera a) se abrogă.

13. La articolul 25, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”a) la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu;
c) în unități sanitare/instituții/și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale ca persoană fizică independentă.”

14. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
Anexele nr.1 – 10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

15. După anexa nr.7 la normele metodologice se introduc trei noi anexe, anexele nr.8-10, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr.1 – 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

16. La Anexa nr.2 la normele metodologice, punctul 1.2.2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) trusa de prim ajutor:
– set căi orofaringiene;
– balon Ruben cu măști de diferite mărimi;
– foarfece cu vârfuri boante;
– garou 50 cm;
– trusă perfuzie, seringi de diferite mărimi;
– mănuși de examinare;
– atele din material plastic;
– feși din tifon;
– vată hidrofilă;
– leucoplast;
– alcool sanitar – 200 ml;
– comprese sterile;
– rivanol soluție 1 la mie – 200 ml;
– apă oxigenată sau perogen;
– alcool iodat 200 – ml.

17. La Anexa nr.2 la normele metodologice, punctul 1.2.2, după litera b) se introduce o literă nouă, litera b^1) cu următorul cuprins:

b^1) medicația de urgență*
– soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer şi glucoză 5%, glucoză 10%);
– aspirină;
– algocalmin, paracetamol;
– adrenalină;
– atropină;
– hemisuccinat de hidrocortizon;
– Beta_2 mimetice inhalatorii (salbutamol, Ventolin);
– glucoză 33%;
– nitroglicerina spray sau tablete sublingual;
– captopril, furosemid;
– metoclopramid;

*se administrează doar la indicația medicului.”

Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentOMS, apel la transformarea îngrijirii din domeniul sănătăţii mintale după o înmulţire a cazurilor postpandemie
Articolul următorStudiu: Varianta Omicron nu prezintă un risc major de COVID-19 de lungă durată