Ordinul pentru reorganizarea INTS „Prof. Dr. C.T. Nicolau” București, în Monitorul Oficial

0
291

Ordinul pentru reorganizarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” București a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.195 din 2.05.2022 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 2 lit. c), respectiv art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Începând cu data publicării prezentului ordin se organizează Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, denumit în continuare INTS, instituție publică cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, prin reorganizarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”.

(2) Începând cu aceeași dată se aprobă structura organizatorică a INTS, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) INTS are ca obiect de activitate conducerea, organizarea și coordonarea activității de transfuzie sanguină, cercetarea științifică medicală, precum și învățământul medical de specialitate în domeniul transfuziei sanguine.

(2) INTS îndeplinește și alte atribuții din domeniul său de competență, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. — INTS are în subordine centrele de transfuzie județene și al municipiului București.

Art. 4. — (1) INTS este condus de un director general.

(2) Directorul general al INTS este ordonator secundar de credite și reprezintă INTS în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) În cadrul INTS funcționează un comitet director format din directorul general, directorul general adjunct, directorul adjunct științific, directorul adjunct financiar-contabilitate și directorul resurse umane.

Art. 5. — INTS este finanțat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

Art. 6. — (1) Numărul total de posturi, precum și statul de funcții al INTS se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitățile finanțate integral de la bugetul de stat și aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

(2) Repartizarea numărului de posturi la nivelul centrelor de transfuzie județene și al municipiului București se aprobă de INTS.

Art. 7. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, INTS preia toate drepturile și se subrogă în toate obligațiile Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”.

(2) INTS preia patrimoniul — activ și pasiv — al Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de
15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și aprobat de Ministerul Sănătății.

(3) Personalul Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” este preluat de INTS, pe bază de protocol de predare-preluare, cu menținerea drepturilor salariale conform legislației în vigoare.

(4) Personalul INTS este format din personal contractual și este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 8. — Regulamentul de organizare și funcționare al INTS se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Institutului Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” (INTS)

1. Comitet director
— Director general
— Director general adjunct
— Director adjunct științific
— Director adjunct financiar-contabilitate
— Director resurse umane

2. Cercetare învățământ
— Laborator de diagnostic hematologic și biochimie
— Laborator central de referință pentru diagnostic și tratament diateze hemoragice
— Laborator național HLA
— Laborator central de imunohematologie
— Laborator central de referință pentru maladii transmisibile prin sânge

3. Laborator central control de calitate al produselor sanguine labile
— Compartiment de control bacteriologic
— Compartiment de control hematologic

4. Laborator medical organizare transfuzională, coordonare și control al CTS-urilor

5. Compartiment de documentare, publicații, relații externe și interne și promovarea donării

6. Compartiment de informatică medicală pentru rețeaua transfuzională

7. Aparat funcțional
— Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare
— Serviciul contabilitate-financiar
— Serviciul aprovizionare, transport, administrativ, auto
— Compartiment tehnic
— Biroul achiziții publice, contractare
— Compartiment juridic
— Compartiment audit public intern

Articolul precedentCe spun experții despre posibilele cauze ale hepatitei de origine necunoscută la copii
Articolul următorMS: Patru decese la pacienți cu COVID-19, de la ultima raportare. La ATI sunt internate 157 de persoane