Monitorul Oficial: Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)

0
119

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) a fost publicat în Monitorul Oficial.

ANDIS  a fost înființată de Guvern, prin Ordonanță de Urgență, la începutul lunii iunie. Ulterior, o hotărâre aprobată de Executiv prevedea că ANDIS va avea 80 de posturi. 

Potrivit Regulamentului publicat în Monitorul Oficial, ANDIS are drept rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate.

Astfel, în activitatea sa, ANDIS urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) crearea și, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de persoane la asistență medicală de specialitate în cele mai bune condiții de calitate;
b) asigurarea unor cerințe înalte de calitate și performanță privind infrastructura de sănătate și transformarea sa într-un centru de excelență în gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate;
c) pregătirea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acestea să fie finalizate la termen, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat;
d) atragerea fondurilor europene și a altor surse de finanțare legal constituite în domeniul infrastructurii de sănătate;
e) asigurarea unui management performant al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a capacității administrative necesare pentru pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.

Atribuții principale

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare, pentru atingerea scopului și în vederea îndeplinirii obiectivelor generale, ANDIS exercită următoarele atribuții principale:

a) elaborarea de proiecte de acte normative cu impact în ceea ce privește investițiile în infrastructura de sănătate în vederea adoptării/aprobării de către Guvern și transmiterea către Ministerul Sănătății în vederea aprobării inițierii acestora;
b) elaborarea și adoptarea de instrucțiuni, orientări și recomandări, aprobate prin ordin al președintelui ANDIS în legătură cu pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, în aplicarea dispozițiilor legale în materie;

c) elaborarea, emiterea de instrucțiuni și adoptarea de orientări și recomandări, aprobate prin ordin al președintelui ANDIS, în ceea ce privește conținutul documentațiilor de atribuire și specificațiile tehnice standard pe bază de indicatori de performanță cu privire la inițierea, proiectarea, construcția, supravegherea executării lucrărilor la infrastructura de sănătate și activitățile de instalare și punere în funcțiune a echipamentelor și dotărilor medicale, precum și orice alte activități necesare pentru aducerea infrastructurii de sănătate în stare de a fi exploatată conform destinației;
d) elaborarea de metodologii cu privire la strategii de finanțare a obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate de la momentul conceperii proiectului până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții realizat în cadrul proiectului conform destinației, prioritizarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, gestionarea, supravegherea și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate conform destinației;
e) gestionarea, monitorizarea și evaluarea portofoliului obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
f) identificarea, definirea și planificarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, precum și stabilirea obiectivelor și a strategiei de implementare a acestora;
g) elaborarea programului multianual al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și supunerea acestuia, prin intermediul Ministerului Sănătății, spre aprobare Guvernului;
h) monitorizarea implementării obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, furnizarea și publicarea de date, informații și rapoarte în legătură cu implementarea acestora;
i) stabilirea de parteneriate și încheierea de contracte de finanțare a obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, inclusiv a obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile incluse în PNRR;
j) stabilirea specificațiilor tehnice, financiare și juridice, organizarea de proceduri de atribuire, încheierea și executarea de contracte de achiziții publice în legătură cu obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
k) elaborarea si transmiterea către Ministerul Sănătății a proiectelor hotărârilor Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele publice din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;
l) furnizarea de asistență specializată, în legătură cu obiectivele/proiectele de investiții în infrastructura de sănătate implementate de beneficiari externi, inclusiv prin participarea la realizarea acestora;
m) realizarea, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, și implementarea, în calitate de agenție de implementare, de proiecte finanțate din fonduri europene în domeniul dezvoltării infrastructurii de sănătate;
n) implementarea și derularea, în calitate de beneficiar în sensul dispozițiilor art. 2 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, individual sau în parteneriat, a obiectivelor/proiectelor de investiții considerabile incluse în PNRR;
o) colaborarea cu instituții publice și entități private în legătură cu gestionarea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat sau prin orice alte modalități prevăzute de lege;

p) cooperarea cu organisme similare din alte țări, precum și cu alte organisme internaționale de specialitate în domeniul său de activitate;
q) organizarea de programe de formare și de perfecționare, precum și alte evenimente de specialitate, conferințe sau schimburi de experiență în domeniul investițiilor în infrastructura de sănătate.

Activitățile de asistență specializată în domeniul obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. m) din OUG nr. 76/2022, realizate de ANDIS pot consta în:
a) activități de îndrumare în legătură cu oportunitățile de finanțare a obiectivelor/proiectelor, activități de pregătire a obiectivelor/proiectelor, inclusiv activități de promovare activă a obiectivelor/proiectelor, elaborarea cererilor de finanțare a proiectelor din fonduri europene, realizarea de studii și cercetări de piață, organizarea de consultări cu piața;
b) activități de îndrumare în legătură cu strategia de contractare, modul de organizare a procedurilor de atribuire, conținutul documentațiilor de atribuire, inclusiv al specificațiilor tehnice, clauzelor contractuale și modificărilor contractuale;
c) activități de management și implementare a proiectelor, inclusiv monitorizarea implementării acestora și oferirea de recomandări cu privire la diverse aspecte în legătură cu implementarea acestora;
d) participarea ANDIS la realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate prin efectuarea de activități în legătură cu organizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru având ca obiect prestarea serviciilor prevăzute la alin. (3), acordarea de asistență tehnică necesară pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, pentru sau în comun cu beneficiarii externi, precum și în asigurarea, integral sau parțial, de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile, a finanțării necesare plății contractanților desemnați să presteze aceste servicii.

De asemenea, ANDIS realizează studii, strategii, prognoze, precum și alte documente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile în legătură cu inițierea, gestionarea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) poate fi consultat AICI

 

Articolul precedentSpitalul „Victor Babeş” Timişoara: Metodă hibridă, folosită cu succes, în premieră, la Centrul de Chirurgie Toracică
Articolul următorMS: 20 decese la pacienți cu COVID-19, în ultimele 24 de ore. La ATI sunt internate 251 de persoane