Monitorul Oficial: Procedura prin care refugiații ucrainieni pot beneficia de aceleași servicii medicale ca și românii

0
254

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.

Astfel, a fost stabilită procedura prin care cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot accesa servicii medicale pe teritoriul României.

Vă prezentăm textul Ordinului nr. 127/2022, publicat în Monitorul Oficial:

Având în vedere:

– art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina;

– Referatul de aprobare al Direcţiei buget a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. BG 336 din 2.03.2022, în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. -Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România”

4. În anexă, după articolul 13 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 131, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV Stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 131. – (1) Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, care se acordă de către furnizori, pe baza documentului de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul român, cuprins în Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetăţenilor ucraineni sau, după caz, a cetăţenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

(2) O copie a documentului prevăzut la alin. (1) se păstrează la furnizor şi se transmite de către acesta casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, prin mijloace de comunicare electronică, asumat prin semnătură electronică extinsă calificată.

(3) Evidenţa la nivelul caselor de asigurări a cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina care intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza numărului unic de identificare care se atribuie în baza documentelor prevăzute la alin. (1), prin Sistemul informatic unic integrat, cu asigurarea garanţiilor corespunzătoare drepturilor şi libertăţilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.

(4) Numărul unic de identificare menţionat la alin. (3) se compune după formula prevăzută la art. 13 alin. (4), iar numărul de identificare al casei de asigurări este cel prevăzut la art. 13 alin. (5).”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentBilanț provizoiru: 4.837 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, de la ultima raportare
Articolul următorGCS: Aproape 5.000 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și 82 decese. Scade numărul pacienților internați la ATI