Modificări ale Ordinului privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau înceta înainte de termen

0
193

Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen a fost publicat în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 8 decembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. – Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul 2022 se realizează conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public pentru anul 2022, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Rezultatele evaluării se apreciază după cum urmează:

a) Foarte bine – dacă managerul a obţinut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinşi în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 13 puncte la categoria A, 18 puncte la categoria B, 23 de puncte la categoria C, 36 de puncte la categoria D şi 9 puncte la categoria E;

b) Bine – dacă managerul a obţinut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinşi în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 11 puncte la categoria A, 16 puncte la categoria B, 20 de puncte la categoria C, 32 de puncte la categoria D şi 7 puncte la categoria E;

c) Satisfăcător – dacă managerul a obţinut cumulativ la categoriile de indicatori cuprinşi în anexa nr. 1 următorul punctaj minim: 9 puncte la categoria A, 14 puncte la categoria B, 18 puncte la categoria C, 28 de puncte la categoria D şi 6 puncte la categoria E;

d) Nesatisfăcător – dacă nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru a obţine cel puţin calificativul Satisfăcător.”

3. În anexa nr. 1 „Criterii de performanţă în baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activităţii managerului spitalului public” se introduce o notă finală, cu următorul cuprins:

” 1. În cazul spitalelor pentru care plata nu se face prin tarif pe caz rezolvat, pentru indicatorul «Indicele de complexitate al cazurilor pe spital» se acordă 5 puncte.

2. În cazul spitalelor care nu au în structură spitalizare de zi, pentru indicatorul «Numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări» se acordă 5 puncte.

3. În cazul spitalelor care nu au în structură ambulatoriu, pentru indicatorul «Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu» se acordă 5 puncte.”

4. În anexa nr. 2, punctul „A. Indicatori de management al resurselor umane” se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. II. – Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice şi managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Metodologie privind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului public pentru anul 2022

Art. 1. – (1) Criterii criteriile de performanţă prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta metodologie, a obţinut la fiecare cel puţin 4 puncte;

3. în cazul restului indicatorilor cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta metodologie, alţii decât cei menţionaţi la pct. 1 şi 2, a obţinut cel puţin două puncte;

d) Nesatisfăcător – dacă nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru a obţine cel puţin calificativul Satisfăcător.

(2) Contractul de management se menţine, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obţinut calificativele Foarte bine, Bine şi Satisfăcător. Pentru managerii care au obţinut calificativul Satisfăcător de două ori pe parcursul executării unui contract de management, acesta încetează de drept.

(3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obţinut calificativul Nesatisfăcător în situaţia evaluării activităţii acestora pe o perioadă de minimum un an, din motive imputabile acestora.

Art. 5. – (1) Evaluarea anuală a activităţii managerului spitalului public în condiţiile art. 4 se face de comisii de evaluare formate din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor ori instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

(2) În vederea realizării evaluării anuale a activităţii managerului spitalului public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta;

b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează:

(i) statul de funcţii pe anul evaluat, aprobat conform legii;

(ii) situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;

(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 „Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi”, centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 „Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi”, completate în conformitate cu statul de funcţii aprobat al unităţii, centralizatorul activităţii spitalului – cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 „Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital”, câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 „Infecţii interioare din spital”);

c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;

d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii;

e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(3) Comisiile de evaluare menţionate la alin. (1) au următoarele atribuţii:

a) să verifice concordanţa dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare, precum şi dintre valorile indicatorilor realizaţi menţionaţi în fişa de evaluare şi cei transmişi de Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică;

b) să valideze, sub semnătură, în funcţie de calificativul obţinut în urma evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;

c) să respingă motivat dosarele incomplete şi să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situaţie;

d) să valideze, sub semnătura preşedintelui comisiei de evaluare şi a managerului spitalului public respectiv, opisul cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager;

e) să întocmească, pe baza rezultatelor obţinute de fiecare manager de spital, fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie şi să comunice managerului rezultatul evaluării.

(4) Secretarul comisiei de evaluare are următoarele atribuţii:

a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public numai dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la alin. (2);

b) să întocmească un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager şi să îl înainteze comisiei de evaluare;

c) să transmită comisiei de contestaţii numai dosarele managerilor care au depus contestaţii.

(5) Comisia de contestaţii se constituie prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi este formată din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane.

(6) Comisia de contestaţii are rolul de a primi, de a soluţiona şi de a răspunde la contestaţiile apărute în cadrul evaluării activităţii managerilor spitalelor publice.

(7) Managerul spitalului public nemulţumit de rezultatul evaluării are dreptul de a depune contestaţie la comisia de contestaţii, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare şi a calificativului acordat de comisia de evaluare.

(8) Comisia de contestaţii analizează şi rezolvă contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidenţă a acesteia.

Art. 6. – În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de management apar modificări ale actelor normative care au stat la baza angajamentului asumat prin contractul de management, se vor renegocia indicatorii cărora le sunt aplicabile modificările legislative în cauză.

Art. 7. – (1) Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică transmit Ministerului Sănătăţii valorile indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competenţă, realizate de fiecare spital public în anul evaluat.

(2) Datele menţionate la alin. (1), validate de Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sunt consemnate în fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, la rubrica „Valoare indicator realizată”, şi stau la baza evaluării anuale a activităţii managerului spitalului public.

Articolul precedentDigitalizarea procedurilor medicale, implementată în patru spitale din Capitală
Articolul următorProf. univ. dr. Viorel Jinga: Dezvoltarea unei rețele de spitale universitare, un pas important pentru îmbunătățirea sistemului public de sănătate din România