Hotărârea pentru modificarea Normelor metodologice a Legii privind combaterea ambroziei, publicată în Monitor

0
186

Monitorul Oficial a publicat Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind combaterea buruienii ambrozia.

Potrivit Hotărârii, pentru identificarea buruienii ambrozia și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.

Astfel, instituțiile contribuie cu informații referitoare la recunoașterea morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetație, modul de înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, afecțiunile cauzate, cu recomandările de specialitate.

Vă prezentăm textul Hotărârii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind combaterea buruienii ambrozia, publicat în Monitorul Oficial.

„Art. I. –

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 12 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3. –
(1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziție a primarului.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 4. –
(1) După transmiterea somațiilor de către autoritățile administrației publice locale, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

(2) Verificarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din lege și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 din lege se fac de către persoanele prevăzute la alin. (1), după cum urmează:

a) prin proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care se încheie de către personalul împuternicit prin dispoziție a primarului din cadrul autorităților administrației publice locale și polițiștii locali;

b) prin proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, care se încheie de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.”

3. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 5. –
(1) Pentru identificarea buruienii ambrozia și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.

(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituțiile prevăzute la alin. (1) contribuie cu informații referitoare la recunoașterea morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetație, modul de înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, afecțiunile cauzate, cu recomandările de specialitate.”

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) În cadrul paginii speciale de prezentare a buruienii ambrozia prevăzută la alin. (1), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.”

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. –
Instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, autoritățile administrației publice locale și/sau parteneri locali, desfășoară anual campanii de informare/comunicare și conștientizare în media, on-line și în formă scrisă cu privire la buruiana ambrozia și pun la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, beneficiarilor lucrărilor de construcții, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia.”

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 8. –
Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) verifică proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, în prezența acestora, după caz, constată nerespectarea dispozițiilor art. 1 din lege și aplică sancțiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.”

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 9. –
Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) se deplasează în localitățile unde a fost semnalată existența unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza centralizatorului prevăzut la art. 3 alin. (2).”

8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 10. –
(1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) efectuează primul control pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității în perioada 1-15 iulie a fiecărui an și ulterior, în situația în care buruiana ambrozia a răsărit mai târziu, ca urmare a condițiilor climatice nefavorabile din primăvară.

(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, întocmesc un proces-verbal potrivit art. 4 alin. (2), aplicând sancțiunea «Avertisment».

(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la instituția din care face parte agentul constatator.”

9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 11. –
(1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea «Avertisment» în perioada 16 iulie- 31 octombrie a fiecărui an.

(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) se constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, după caz, sancționați cu «Avertisment», persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) încheie un nou proces- verbal în trei exemplare originale și aplică sancțiunile prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege.

(3) La cel de-al doilea control, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) realizează imagini video/foto datate și relaționate cu indicatori stabili din locație și cu suprafețele infestate, care se arhivează.

(4) După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la instituția din care face parte agentul constatator.”

10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 12. –
Autoritățile administrației publice locale transmit către structurile județene aflate în subordinea instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) un raport de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat prevederile legii, situația persoanelor care au fost sancționate cu avertisment, precum și a celor sancționate cu amendă, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an.”

11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 13. –
(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau Ministerul Sănătății pot solicita autorităților administrației publice locale, poliției locale sau Gărzii Naționale de Mediu efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia, sancțiunile aplicându-se corespunzător prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) Verificarea autorităților administrației publice locale care nu respectă sau nu aplică măsurile prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (2) din lege se realizează de către specialiști desemnați de prefect, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor legii.

(3) Specialiștii desemnați de prefect desfășoară permanent activități de verificare și control, în perioada 1 august- 31 octombrie a fiecărui an.”

12. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

13. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. –
Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 12 septembrie 2018, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Articolul precedentVIDEO Principalele provocări în managementul bolnavilor de cancer, în contextul pandemiei de COVID-19
Articolul următorCNCAV: Diferențele între vaccinul Pfizer BioNTech și Moderna