Acțiune de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut. Ordinul, în Monitorul Oficial

0
373

Ordinul pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1075 din 08 noiembrie 2022:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) În cadrul Programului 1762 ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” se va desfăşura o amplă acţiune de depistare activă a tuberculozei, începând cu luna octombrie 2022.

(2) Acţiunea de depistare activă prevăzută la alin. (1) se va desfăşura cel puţin în următoarele judeţe: Botoşani, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Tulcea şi Vaslui.

Art. 2. -Acţiunea de depistare activă prevăzută la art. 1 alin. (1) are ca scop identificarea precoce a cazurilor posibile de tuberculoză, denumită în continuare TB, din populaţie şi direcţionarea lor cu prioritate către Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, denumit în continuare PNPSCT, pentru realizarea diagnosticului de certitudine şi asigurarea tratamentului adecvat, astfel încât acestor pacienţi să le crească şansele de vindecare şi să le scadă probabilitatea de a suferi complicaţii sau sechele ale TB şi, implicit, consecinţe sociale şi economice adverse asociate tuberculozei. În plus, depistarea reduce transmiterea TB în gospodărie, la locul de muncă, la şcoală sau alt mediu comunitar, prin tratarea persoanelor cu boală prevalentă şi scurtarea duratei infecţiozităţii.

Art. 3. -În acţiunea de depistare activă a TB se vor respecta următoarele principii generale susţinute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii:

a) principiul 1: depistarea activă a persoanelor cu TB se continuă cu asigurarea asistenţei medicale adecvate pentru persoanele care sunt pozitive, asistenţă care include diagnosticare şi tratament de înaltă calitate;

b) principiul 2: depistarea activă vizează cu prioritate persoanele cu cel mai mare risc de a dezvolta TB, inclusiv grupurile cu risc ridicat şi comunităţile cu o prevalenţă ridicată a TB;

c) principiul 3: depistarea activă urmează principiile etice stabilite pentru screeningul pentru boli infecţioase, inclusiv obţinerea consimţământului informat voluntar, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin. Consimţământul informat este un drept de bază şi un mijloc important de respectare a autonomiei unei persoane;

d) principiul 4: în urma unui rezultat pozitiv al testului de depistare activă, diagnosticul de TB trebuie confirmat înainte de începerea tratamentului TB;

e) principiul 5: depistarea activă va fi sinergizată, în măsura posibilului, cu furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor persoanelor beneficiare;

f) principiul 6: acţiunea de depistare activă va fi monitorizată cu regularitate şi va fi ajustată în funcţie de rezultatele obţinute pe parcurs, în sensul reprioritizării grupurilor de risc şi a comunităţilor de desfăşurare, al utilizării eficiente a resurselor şi al adaptării la rezultatele de etapă.

CAPITOLUL II
Organizare

Art. 4. -(1) Acţiunea de depistare activă a TB este coordonată la nivel central de Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea de planificare şi implementare de politici ale Programului ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, iar la nivel judeţean, de direcţiile judeţene de sănătate publică.

(2) Fundaţia Romanian Angel Appeal, partener al Ministerului Sănătăţii în implementarea Grantului 1762 ROU-T-MoH şi subpartener principal, va sprijini implementarea acţiunii de depistare activă a TB la nivelul comunităţilor.

(3) Unităţile medicale din PNPSCT, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale din judeţele de intervenţie (spitale, dispensare de pneumoftiziologie, medici de familie, asistenţi medicali comunitari, inclusiv mediatori sanitari etc.) au responsabilitatea de a contribui la desfăşurarea în bune condiţii a depistării active a tuberculozei în comunităţile selectate.

(4) În realizarea activităţii de depistare activă, Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene vor solicita sprijin din partea consiliilor judeţene şi locale, a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, a autorităţilor publice locale şi a serviciilor publice de asistenţă socială.

Art. 5. -Acţiunea de depistare activă a TB este destinată persoanelor în vârstă de peste 18 ani, cu factori de risc pentru tuberculoză, cu prioritate persoanelor care vin din Ucraina, precum şi cetăţenilor români, indiferent de statutul de asigurat.

Art. 6. -(1) Acţiunea de depistare activă a TB se va realiza în comunităţi cu risc, prin echipe mobile organizate şi coordonate de către direcţiile de sănătate publică judeţene.

(2) Prin comunitate cu risc se înţelege o localitate sau un subgrup populaţional delimitat pe criterii de tip geografic, etnic, socioeconomic, cu apartenenţă la un anumit operator sau sector economic, care predispun sau determină factori favorabili pentru apariţia TB, de exemplu, dar fără a se limita la aceştia: comunităţi urbane sau rurale sărace, grupuri de persoane fără adăpost, comunităţi din zone îndepărtate sau izolate, migranţi/refugiaţi din Ucraina, alte grupuri vulnerabile sau marginalizate cu acces limitat la asistenţă medicală.

Art. 7. -Toate persoanele suspecte de TB ca rezultat al acţiunii de depistare activă, inclusiv cetăţenii ucraineni, sunt trimise la dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale şi beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare, indiferent de naţionalitate sau de statutul de asigurat.

Art. 8. -Serviciile medicale furnizate în cadrul acestei acţiuni se vor realiza cu consimţământul informat al persoanelor beneficiare.

Art. 9. -Etapele acţiunii de depistare activă sunt următoarele:

a) etapa de pregătire a depistării active (octombrie- noiembrie 2022);

b) etapa de depistare activă în teren (noiembrie 2022- februarie 2023);

c) etapa de diagnostic de certitudine, monitorizare şi tratament – începe concomitent cu depistarea activă şi se derulează în cadrul PNPSCT.

Art. 10. – În etapa de pregătire a depistării active se vor desfăşura cel puţin următoarele activităţi:

a) desemnarea echipelor judeţene pentru depistarea activă a TB, prin emiterea unei decizii de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, inclusiv contractarea personalului prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c) şi instruirea acestuia;

b) realizarea formalităţilor administrative pentru primirea fondurilor alocate prin Programul ROU-T-MoH pentru depistarea activă la nivelul comunităţilor;

c) achiziţia materialelor şi a echipamentelor necesare de către direcţiile de sănătate publică judeţene;

d) identificarea laboratoarelor de bacteriologie BK cu echipamente GeneXpert, care vor prelucra probele de spută;

e) identificarea dispensarelor de pneumoftiziologie teritoriale unde vor fi trimise persoanele pozitive. În funcţie de numărul de persoane depistate ca fiind pozitive, lista acestor dispensare se actualizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene;

f) identificarea comunităţilor în care se va realiza depistarea activă;

g) dezvoltarea colaborării cu autorităţile centrale, judeţene şi locale, precum şi cu organizaţii ale societăţii civile şi orice alte entităţi care sprijină acţiunea de depistare activă, cum ar fi: operatori economici, culte etc.;

h) identificarea entităţilor din comunitate care vor contribui la acţiunea de depistare activă, cum ar fi: medic de familie, serviciul public de asistenţă socială, asistent/lucrător social, asistent medical comunitar, mediator sanitar, alţi lideri ai unor grupuri vulnerabile, reprezentanţi ai cultelor etc.;

i) identificarea spaţiilor în care se va realiza depistarea activă;

j) planificarea vizitelor în comunităţi;

k) informarea populaţiei.

Art. 11. – În etapa de depistare activă în teren se vor realiza cel puţin următoarele activităţi:

a) informarea şi mobilizarea populaţiei;

b) efectuarea vizitelor în teren;

c) informarea şi înregistrarea persoanelor participante la depistarea activă;

d) completarea unui chestionar de triaj şi prelevarea probelor de spută;

e) transportul probelor de spută la laboratoarele de bacteriologie BK desemnate, identificate conform art. 10 lit. d);

f) monitorizarea rezultatelor probelor de spută;

g) comunicarea rezultatelor către participanţi, după caz, şi trimiterea persoanelor pozitive la dispensare de pneumoftiziologie pentru diagnostic de certitudine şi tratament;

h) comunicarea cu entităţile din comunităţi, prevăzute la art. 10 lit. h), pentru facilitarea accesului persoanelor pozitive la dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale, realizarea efectivă a examenelor de specialitate pentru diagnosticul de certitudine şi, după caz, planul de tratament;

i) monitorizarea depistării active.

Art. 12. – Pentru realizarea acţiunii de depistare activă a TB, direcţia de sănătate publică judeţeană poate încheia acorduri de colaborare cu autorităţile publice locale din comunităţile vizate.

Art. 13. – (1) Etapa de depistare activă se va desfăşura conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) La prezentarea în comunitate pentru acţiunea de depistare activă, echipele mobile prevăzute la art. 15 alin. (2) vor parcurge următoarele etape:

a) informarea persoanei căreia i se efectuează testul, urmată de semnarea formularului de consimţământ informat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) înregistrarea beneficiarilor cu un set minim de date într-un tabel centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;

c) completarea chestionarului de triaj, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;

d) completarea formularului de însoţire a probei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin;

e) recoltarea de spută;

f) transportul probelor de spută la laboratoarele de bacteriologie BK desemnate conform art. 10 lit. d).

Art. 14. – Procedura de recoltare a probelor de spută este prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. 15. – (1) La nivelul fiecărui judeţ se constituie, prin decizie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică, echipa judeţeană pentru depistarea activă a TB, formată din următoarele categorii de personal:

a) un coordonator judeţean al acţiunii de depistare activă de la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene;

b) un responsabil financiar pentru activităţile aferente depistării active;

c) medici epidemiologi, pneumologi sau din alte specialităţi, asistenţi medicali cu abilităţi în recoltarea de probe de spută, personal care realizează înregistrarea beneficiarilor şi completarea formularisticii, şoferi, conform art. 21 alin. (1) lit. a).

(2) Personalul prevăzut alin. (1) lit. c) se organizează, de regulă, în două echipe mobile, potrivit art. 21 alin. (1) lit. i), care se vor deplasa în comunităţile identificate de direcţiile de sănătate publică judeţene, şi va realiza informarea şi înregistrarea beneficiarilor, aplicarea chestionarelor de triaj, recoltarea probelor de spută şi transportul acestora la laboratoarele de bacteriologie BK, completarea formularelor necesare desfăşurării şi monitorizării depistării active.

Art. 16. – (1) La nivel local, coordonatorul judeţean de depistare activă a TB, în colaborare cu autoritatea publică locală (APL), identifică profesionişti din comunitate, cum ar fi: medic de familie, asistent/lucrător social, asistent medical comunitar, mediator sanitar, alt personal angajat al APL, care vor contribui la informarea şi mobilizarea populaţiei pentru depistarea activă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) sprijină acţiunea de depistarea activă a TB în comunitate.

Art. 17. – (1) Personalul prevăzut la art. 15 va fi remunerat în condiţiile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv se va acorda majorarea salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, în funcţie de numărul de ore lucrate, în baza raportului lunar de activitate, sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz. Stabilirea procentului de majorare la salariul de bază se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

(2) Personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) implicat efectiv în mobilizarea populaţiei pentru depistarea activă şi în urmărirea accesului persoanelor pozitive la serviciile PNPSCT va fi remunerat în funcţie de situaţia de la nivel local, fie în condiţiile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu o indemnizaţie de încadrare de până la 50% din salariul de bază, în funcţie de numărul de ore lucrate, în baza raportului lunar de activitate, fie pe bază de contract de prestări servicii, după caz, pentru un număr de maximum 5 zile, la un venit brut pe zi echivalent cu tarifele din orientările generale POCU, în funcţie de calificarea şi profilul persoanelor implicate.

Art. 18. – În realizarea acţiunii de depistare activă a TB, Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea de planificare şi implementare de politici ale Programului ROU-T-MOH, are următoarele responsabilităţi, fără a se limita la acestea:

a) coordonează acţiunea de depistare activă a TB de la nivel central;

b) stabileşte cadrul general de desfăşurare a depistării active a TB în judeţele prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) asigură, din Programul 1762 ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, resursele financiare pentru achiziţia materialelor şi a echipamentelor necesare pentru desfăşurarea acţiunii de depistare activă a TB, pentru deplasarea în teren (combustibil şi, după caz, cazare) şi pentru plata personalului desemnat să participe la acţiunea de depistare activă;

d) asigură informarea autorităţilor publice centrale şi locale şi a populaţiei;

e) iniţiază colaborarea cu autorităţile publice centrale, judeţene şi locale pentru realizarea depistării active a TB;

f) monitorizează permanent acţiunea de depistare activă a TB de la nivel central;

g) asigură sprijin direcţiilor de sănătate publică judeţene în implementarea acţiunii de depistare activă a TB la nivelul judeţelor;

h) asigură testele GeneXpert pentru realizarea testării probelor de spută, prin Programul 1762 ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”.

Art. 19. – În realizarea acţiunii de depistare activă a TB, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” are următoarele responsabilităţi, fără a se limita la acestea:

a) mobilizează coordonatorii judeţeni ai PNPSCT şi personalul din reţeaua de pneumoftiziologie pentru realizarea acţiunii de depistare activă şi pentru primirea şi managementul clinic şi terapeutic al persoanelor clasificate ca pozitive la depistarea activă;

b) asigură suportul ştiinţific şi clinic pentru toate etapele acţiunii de depistare activă a TB;

c) contribuie la identificarea laboratoarelor de bacteriologie BK care primesc şi prelucrează probele de spută colectate din judeţe;

d) sprijină Ministerul Sănătăţii în activitatea de monitorizare a accesului la PNPSCT al persoanelor depistate pozitiv.

Art. 20. – În realizarea acţiunii de depistare activă a TB, direcţiile de sănătate publică judeţene au următoarele responsabilităţi, fără a se limita la acestea:

a) coordonează acţiunea de depistare activă a TB de la nivelul judeţului;

b) desemnează coordonatorul judeţean al acţiunii de depistare activă a TB din cadrul personalului de specialitate din direcţia de sănătate publică;

c) desemnează echipa judeţeană pentru depistarea activă a TB, prin decizie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică;

d) efectuează demersurile legale pentru primirea finanţării de la Ministerul Sănătăţii, din fondurile alocate Programului 1762 ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”;

e) realizează achiziţia materialelor şi a echipamentelor necesare pentru depistarea activă a TB şi asigură deplasarea în teren şi plata personalului desemnat să participe la acţiunea de depistare activă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile;

f) identifică şi desemnează laboratoarele de bacteriologie BK cu echipamente GeneXpert, care vor prelucra probele de spută, conform art. 10 lit. d);

g) identifică şi desemnează dispensarul/dispensarele de pneumoftiziologie unde vor fi trimise persoanele pozitive, conform art. 10 lit. e);

h) identifică comunităţile în care se va realiza acţiunea de depistare activă a TB, luând în considerare criterii de tipul: localităţi tranzitate/care găzduiesc persoane din Ucraina, numărul de cazuri de TB notificate în anul 2021, agregarea de factori de risc socioeconomici, disponibilitatea autorităţii publice locale de a contribui la organizarea şi desfăşurarea depistării active a TB, fezabilitatea acţiunii în comunitate;

i) asigură colaborarea cu autorităţile de la nivel judeţean şi local pentru realizarea acţiunii de depistare activă a TB;

j) identifică spaţiile în care se va realiza acţiunea de depistare activă a TB, în colaborare cu autorităţile publice locale;

k) planifică şi coordonează efectuarea vizitelor în comunităţi;

l) asigură mijloacele de deplasare a echipelor mobile în comunităţi;

m) monitorizează acţiunea de depistare activă la nivel judeţean;

n) asigură informarea autorităţilor judeţene şi locale şi a populaţiei.

Art. 21. – (1) În realizarea acţiunii de depistare activă a TB, coordonatorii judeţeni ai depistării active a TB din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene au următoarele responsabilităţi, fără a se limita la acestea:

a) propun directorului direcţiei de sănătate publică personalul care să facă parte din echipele judeţene de depistare activă a TB, pe baza desemnărilor primite de la spitale/dispensare de pneumoftiziologie şi de la autorităţile publice locale;

b) avizează demersurile legale pentru primirea fondurilor alocate, precum şi solicitările transmise de direcţia de sănătate publică judeţeană către Ministerul Sănătăţii şi documentele justificative pentru decontarea activităţilor de depistare activă a TB, în conformitate cu art. 20 lit. d);

c) monitorizează realizarea achiziţiei materialelor şi a echipamentelor necesare pentru depistarea activă a TB, în conformitate cu art. 20 lit. e);

d) desemnează laboratoarele de bacteriologie BK care vor prelucra probele de spută cu echipamente GeneXpert, în conformitate cu art. 20 lit. f);

e) desemnează dispensarul/dispensarele de pneumoftiziologie unde vor fi trimise persoanele pozitive, în conformitate cu art. 20 lit. g);

f) identifică comunităţile în care se va realiza depistarea activă, în conformitate cu art. 20 lit. h);

g) coordonează colaborarea cu autorităţile de la nivel judeţean şi local pentru realizarea acţiunii de depistare activă, în conformitate cu art. 20 lit. i);

h) identifică spaţiile în care se va realiza acţiunea de depistare activă, în colaborare cu autorităţile publice locale, în conformitate cu art. 20 lit. j);

i) planifică şi coordonează efectuarea vizitelor în comunităţi, în conformitate cu art. 20 lit. k), şi stabilesc componenţa echipelor mobile în acest sens;

j) monitorizează acţiunea de depistare activă a TB la nivel judeţean, în conformitate cu art. 20 lit. m);

k) primesc de la laboratoarele de bacteriologie BK rezultatele probelor de spută;

l) coordonează comunicarea cu echipele mobile, cu dispensarele de pneumoftiziologie şi cu profesioniştii din comunităţi, pentru trimiterea persoanelor pozitive la examene de specialitate pentru confirmarea diagnosticului;

m) coordonează informarea autorităţilor publice judeţene şi locale şi a populaţiei de pe raza judeţului;

n) transmit periodic Ministerului Sănătăţii situaţii centralizatoare privind beneficiarii acţiunii de depistare activă a TB, rezultatele chestionarelor de triaj şi ale probelor de spută, date privind persoanele pozitive la dispensarele de pneumoftiziologie şi diagnosticul de certitudine al acestora;

o) comunică operativ cu Ministerul Sănătăţii.

(2) În realizarea acţiunii de depistare activă a TB, responsabilul financiar prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) din cadrul direcţiilor judeţene de sănătate publică are următoarele responsabilităţi, fără a se limita la acestea:

a) iniţiază demersurile legale pentru primirea fondurilor alocate pentru depistarea activă a TB de la Ministerul Sănătăţii, prin Programul 1762 ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”;

b) întocmeşte şi transmite solicitările de finanţare către Ministerul Sănătăţii;

c) întocmeşte documentele financiar-contabile pentru realizarea acţiunii de depistare activă a TB, în conformitate cu prevederile legale privind fondurile externe nerambursabile;

d) verifică şi transmite Ministerului Sănătăţii documente justificative pentru decontarea activităţilor de depistare activă a TB, în conformitate cu art. 20 lit. e);

e) realizează demersurile necesare pentru plata personalului din echipa judeţeană pentru depistarea activă a TB.

Art. 22. – În realizarea acţiunii de depistare activă a TB, coordonatorii tehnici judeţeni ai PNPSCT au următoarele responsabilităţi, fără a se limita la acestea:

a) identifică personal care să facă parte din echipa judeţeană pentru depistarea activă a TB şi transmit propunerile coordonatorului judeţean al acţiunii de depistare activă a TB din direcţia de sănătate publică respectivă;

b) colaborează cu coordonatorul judeţean pentru depistarea activă a TB din direcţia judeţeană de sănătate publică pentru organizarea şi monitorizarea vizitelor de depistare activă de pe raza judeţului;

c) monitorizează activitatea laboratoarelor de bacteriologie BK care vor prelucra probele de spută;

d) primesc de la laboratoarele de bacteriologie BK rezultatele probelor de spută;

e) comunică cu direcţia judeţeană de sănătate publică şi cu profesioniştii din comunitate, prevăzuţi la art. 16 alin. (1), pentru primirea persoanelor pozitive la dispensarul sau dispensarele de pneumoftiziologie de pe raza judeţului în vederea confirmării diagnosticului de TB;

f) monitorizează adresabilitatea persoanelor declarate pozitive la depistarea activă a TB către dispensarele de pneumoftiziologie;

g) colaborează cu autorităţile de la nivel judeţean şi local pentru realizarea acţiunii de depistare activă a TB;

h) colaborează cu direcţia judeţeană de sănătate publică pentru informarea autorităţilor şi a populaţiei.

CAPITOLUL III
Finanţarea

Art. 23. – Finanţarea acţiunii de depistare activă se realizează din fondurile externe nerambursabile prevăzute cu această destinaţie în cadrul Programului 1762 ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, prin transferuri de la Ministerul Sănătăţii la direcţiile de sănătate publică din judeţele Botoşani, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Tulcea şi Vaslui.

Art. 24. – (1) Pentru etapa de pregătire a acţiunii de depistare activă, fiecare direcţie de sănătate publică judeţeană va primi un avans în valoare de 50% din suma estimată de către aceasta, în scopul acoperirii cheltuielilor de pregătire şi implementare a acţiunii de depistare activă a TB, respectiv: achiziţia de materiale sanitare, combustibil, cazare, după caz, şi plata personalului din echipa judeţeană pentru depistarea activă a TB pentru prima lună de activitate.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene vor transmite ulterior Ministerului Sănătăţii documentele justificative aferente fiecărei plăţi efectuate, cum ar fi facturi, state de plată, extrase de cont, precum şi orice alte documente solicitate.

(3) Întocmirea documentelor financiar-contabile pentru depistarea activă a TB se va face cu respectarea prevederilor legale privind fondurile externe nerambursabile şi a prevederilor din Acordul de grant dintre Ministerul Sănătăţii şi Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. SP 1799 din 14.02.2019 „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” – Grantul 1762 ROU-T-MoH.

Art. 25. – Finanţarea ulterioară a cheltuielilor eligibile se va realiza în baza solicitărilor direcţiilor de sănătate publică judeţene, ţinând cont de avansul primit şi cu încadrarea în limita bugetului aprobat.

Art. 26. – Plata personalului din echipele judeţene pentru depistarea activă a TB se realizează pe bază de raport de activitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 27. – Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 28. – Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile judeţene de sănătate publică din judeţele prevăzute la art. 1 alin. (2), Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, coordonatorii tehnici judeţeni ai PNPSCT şi persoanele nominalizate în echipele judeţene pentru depistarea activă a TB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 29. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentCosturile cu energia electrică şi gazele în spitale au crescut cu peste 50% în trimestrul trei
Articolul următorMonitorul Oficial: Legea pentru prevenirea și combaterea cancerului în România