Ordinul pentru modificarea anexei la Ordinul pentru aprobarea Normelor Legii sănătății mintale,publicat în MO

0
55

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

Vă prezentăm textul integral al Ordinului, publicat în Monitorul Oficial:

„Văzând Referatul de aprobare nr. IM 2.596 din 27.05.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

Ad in title

având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. –

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 4 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 18. –
(1) În vederea obținerii autorizației prevăzute la art. 47 din Legea nr. 487/2002, republicată, organizațiile neguvernamentale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) domeniul sănătății mintale sau al drepturilor omului să se regăsească între obiectivele din statutul organizației.

b) să facă dovada că au desfășurat activități în domeniul sănătății mintale sau al drepturilor omului;

c) să fie înființate în condițiile legii.

(2) Persoanele nominalizate de către o organizație neguvernamentală să efectueze vizite în unități de psihiatrie sau în centrele de recuperare și reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să facă dovada absolvirii unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență în domeniile medicină, științe juridice, socio-umane, psihologie, sociologie, asistență socială, pedagogie sau psihopedagogie;

b) să nu aibă cazier;

c) să dețină un certificat medical din care să rezulte că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru a presta activități de monitorizare;

d) să aibă experiență în domeniul sănătății mintale sau al drepturilor omului.

(3) Modelul de autorizație privind vizita reprezentanților organizațiilor neguvernamentale în unități de psihiatrie sau în centrele de recuperare și reabilitare emisă de către Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme de aplicare.

(4) Autorizația se emite nominal pentru reprezentații fiecărei organizații neguvernamentale și permite acces liber în toate unitățile de psihiatrie și în centrele de recuperare și reabilitare timp de un an de la emiterea acesteia.

(5) În vederea obținerii autorizației, organizația neguvernamentală care urmează să efectueze vizite în unitățile de psihiatrie și în centrele de recuperare și reabilitare trebuie să depună următoarele înscrisuri:

a) copii ale documentelor de înființare a organizației neguvernamentale, precum și un raport de activitate din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b);

b) copii ale documentelor solicitate persoanelor nominalizate de către organizațiile neguvernamentale, prevăzute la alin. (2), certificate pentru conformitate de către conducerea organizațiilor neguvernamentale;

c) declarație pe propria răspundere a președintelui/directorului organizației neguvernamentale din care să rezulte că persoanele pentru care se solicită accesul în unitățile de psihiatrie și în centrele de recuperare și reabilitare au fost instruite privind scopul vizitei și că vor manifesta o conduită profesională ce respectă și promovează valorile și drepturile persoanelor vulnerabile în beneficiul cărora se efectuează vizitele de monitorizare.

(6) Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog va publica pe site-ul instituției lista organizațiilor neguvernamentale pentru care au fost eliberate autorizațiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 487/2002, republicată.”

2. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

Art. 181. –
Vizitele efectuate de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale în unitățile de psihiatrie și în centrele de recuperare și reabilitare vor fi desfășurate cu respectarea următoarelor condiții:

a) se vor efectua de unul până la 5 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, pe baza actului de identitate valabil și în baza autorizației emise de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog în termen de valabilitate;

b) pe timpul vizitelor, reprezentanții organizației neguvernamentale vor avea posibilitatea de a purta discuții libere cu pacienții care beneficiază de servicii specializate de sănătate mintală; întrevederile dintre reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și pacienții unităților de psihiatrie sau ai centrelor de recuperare și reabilitare se vor desfășura în condiții de confidențialitate, sub supraveghere vizuală;

c) scopul vizitelor de monitorizare este de a observa modul în care sunt respectate drepturile omului în instituțiile în care se află internate persoane cu probleme de sănătate mintală și/sau cu dizabilități mintale și psihice, de a informa autoritățile responsabile asupra constatărilor efectuate și, după caz, de a oferi informare și sprijin personalului și pacienților în vederea apărării și promovării drepturilor omului;

d) pentru îndeplinirea obiectivelor vizitelor de monitorizare, organizațiile neguvernamentale vor utiliza datele și informațiile obținute cu bună-credință și corectitudine și vor asigura cunoașterea de către reprezentații lor a regulilor și obligațiilor specifice și respectarea acestora în perioada vizitelor în cadrul serviciilor specializate de sănătate mintală.”

3. Anexa nr. 6 la norme se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Articolul precedentGheorghiță, despre vaccinarea copiilor: Avem un segment al populației tinere care ne dă foarte multe speranțe
Articolul următorMarea Britanie raportează cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni ale deceselor asociate COVID-19