Normele privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, modificate

0
368

Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice.

Vă redăm în continuare textul Ordinului, cu modificările aduse:

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 13.486/2020 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale, având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. –
Normele privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (17) – (19) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(17) Ministerul Sănătății eliberează un singur duplicat al autorizației de funcționare sau al anexelor la autorizația de funcționare, în cazul în care acestea au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parțial, în situațiile în care în arhiva instituției există documente din care să rezulte existența actului respectiv, la cererea deținătorului autorizației de funcționare. În cazul în care în arhiva instituției nu se regăsesc documente care să ateste existența actului respectiv și deținătorul autorizației de funcționare nu depune documente pentru a face dovada existenței acesteia la solicitarea Ministerului Sănătății, duplicatul actului nu se eliberează.

(18) În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a autorizației de funcționare sau a anexei la autorizația de funcționare, solicitantul va depune la Ministerul Sănătății în vederea emiterii unui duplicat, în format electronic, sau în cazul deteriorării parțiale a actului, în format letric prin intermediul serviciilor poștale – cu conținut declarat, următoarele documente:

a) cerere-tip potrivit modelului nr. 6 din anexa la norme;

b) originalul autorizației de funcționare sau al anexei la autorizația de funcționare, în cazul în care aceasta a fost deteriorată parțial, pentru care se solicită duplicat;

c) copia actului pierdut, furat sau distrus complet, în cazul în care există;

d) dovada de publicare a anunțului privind pierderea, furtul sau distrugerea completă, într-un cotidian de largă circulație;

e) declarație pe propria răspundere, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a fost pierdut, furat, distrus complet sau deteriorat parțial, precum și faptul că nu au intervenit modificări la autorizația de funcționare sau la mențiunea de pe anexa la autorizația de funcționare;

f) actul de identitate al solicitantului, în copie certificată cu originalul;

g) dovada achitării taxei prevăzute de lege în cazul preschimbării sau pierderii autorizației de funcționare.

(19) Ministerul Sănătății, prin direcția de specialitate, va emite un duplicat al autorizației de funcționare sau al anexei la autorizația de funcționare, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete și conforme, potrivit modelelor nr. 19 și 20 din anexa la prezentele norme. Modelul de duplicat se va adapta în funcție de tipul unității farmaceutice pentru care a fost emisă autorizația de funcționare sau anexa la autorizația de funcționare. O copie a duplicatului emis de Ministerul Sănătății se va transmite colegiului teritorial de către solicitant.”

2. La articolul 3, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:

(20) Duplicatul autorizației de funcționare sau al anexei la autorizația de funcționare reprezintă redarea fidelă a conținutului actului original, cu excepția semnăturii părților. Semnăturile originale ale părților se înlocuiesc cu inițialele numelui și prenumelui persoanelor care au semnat inițial. Duplicatul va avea aplicată mențiunea «DUPLICAT», ștampila și semnătura persoanelor aflate în funcție la data eliberării, precum și inițialele numelui și prenumelui persoanelor care au semnat inițial în locul semnăturilor originale și va fi întocmit în două exemplare originale. Un exemplar se va transmite solicitantului și va conține inițialele numelui și prenumelui persoanei semnatare care deținea funcția de ministru al sănătății la data emiterii autorizației de funcționare, precum și numele, prenumele și semnătura ministrului sănătății aflat în funcție la data emiterii duplicatului sau ale persoanei desemnate conform legii. Exemplarul păstrat pentru evidență la Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății (matca) va conține aceleași semnături, precum și numele, prenumele și semnătura persoanei care deține funcția de director al direcției care emite aceste documente, aflată în funcție la data emiterii duplicatului. Duplicatul anexei la autorizația de funcționare va avea menționate inițialele numelui și prenumelui persoanelor care au semnat inițial și numele, prenumele și semnătura persoanelor aflate în funcție la data emiterii duplicatului.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:Art. 4. –
(1) Pentru toate unitățile farmaceutice, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației în vederea înființării, mutării sau orice altă modificare a condițiilor inițiale de autorizare în ceea ce privește spațiul unităților farmaceutice, personalul împuternicit din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București verifică dacă aceasta este completă și conformă, dispune efectuarea inspecției, efectuează inspecția în vederea autorizării, mutării sau orice altă modificare a condițiilor inițiale de autorizare în ceea ce privește spațiul unităților farmaceutice și transmite Ministerului Sănătății decizia de conformitate a spațiului cu destinație de unitate farmaceutică, potrivit modelului nr. 21, raportul de inspecție și documentația completă, în format electronic și/sau letric.”

4. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) Dacă în urma verificării, în termen de 15 zile de la înregistrarea la Ministerul Sănătății a dosarului de autorizare, de către personalul din cadrul Ministerului Sănătății, a tuturor documentelor transmise de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București pentru emiterea autorizațiilor de funcționare sau anexei la autorizația de funcționare, se constată că dosarul nu este complet sau conform, acesta va fi completat sau clasat, după caz. În acest sens Ministerul Sănătății, după verificare, emite o notificare pe care o transmite prin poșta electronică direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București. În cazul în care deficiențele nu sunt remediate/completate de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la transmiterea notificării, dosarul se clasează de către Ministerul Sănătății.”

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

(11) În cazul în care la inspecția reprogramată de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în vederea înființării, mutării sau oricărei alte modificări a condițiilor inițiale de autorizare în ceea ce privește spațiul unităților farmaceutice se emite un raport de inspecție nefavorabil însoțit de o decizie de neconformitate, solicitantul poate depune contestație la Ministerul Sănătății, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea acestora. Personalul de specialitate împuternicit din cadrul Ministerului Sănătății solicită direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București transmiterea documentației complete privind inspecția efectuată.

(12) Dacă documentele transmise de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București nu sunt concludente pentru a formula un răspuns la contestație și se impune un control din partea Ministerului Sănătății cu privire la verificarea respectării criteriilor legale de autorizare, controlul va fi efectuat de către personalul de specialitate împuternicit din cadrul Ministerului Sănătății, în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(13) În situația în care se constată că sunt îndeplinite toate criteriile legale de autorizare, Ministerul Sănătății emite o notificare prin care solicită direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București emiterea Deciziei de conformitate, comunicându-i totodată și o copie a raportului de control.

(14) În situația în care se constată că unitatea farmaceutică nu îndeplinește condițiile legale de autorizare, Ministerul Sănătății va respinge contestația și va transmite solicitantului un răspuns în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii.”

6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Raportul de verificare a conformității spațiului unităților farmaceutice este întocmit de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, potrivit modelului nr. 7 din anexa la prezentele norme.”

7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

Art. 61. –
Medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală pot fi vândute între farmacii comunitare pentru onorarea integrală a unei prescripții medicale, în cazuri urgente și în limita cantității prescrise, doar în situația discontinuităților și notificării Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, la prețul de vânzare cu amănuntul, cu excepția psihotropelor și stupefiantelor. Farmacia vânzătoare păstrează în arhivă o copie după prescripția medicală pentru a justifica cantitatea de medicamente vândute. Transportul medicamentelor se va face cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 39 și art. 40 alin. (1)-(11), fiind însoțite de documente fiscale și de copie după prescripția medicală.”

8. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Autorizația de funcționare sau duplicatul acesteia, emis de Ministerul Sănătății în cazul pierderii autorizației, cu toate mențiunile și anexele emise de către Ministerul Sănătății, până la data depunerii cererii.”

9. La articolul 7 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) Certificat de înregistrare mențiuni, eliberat de ONRC, privind înregistrarea sediului și/sau a punctului de lucru al noii persoane juridice a cărei denumire se solicită să fie înscrisă de către Ministerul Sănătății prin mențiune pe vechea autorizație de funcționare și emiterea unei noi autorizații de funcționare ca urmare a schimbării persoanei juridice;

d) Certificat constatator, eliberat de ONRC, cu adresa exactă a spațiului în care își desfășoară activitatea farmaceutică noua societate care solicită Ministerului Sănătății schimbarea persoanei juridice;”.

10. La articolul 7 alineatul (2) litera e) punctul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

I. Schimbare deținător de autorizație – persoană juridică prin adjudecare, în cadrul procedurii de insolvență”.

11. La articolul 7 alineatul (2) litera e), după punctul I se introduce un nou punct, punctul I1, cu următorul cuprins:

I1. Schimbare deținător de autorizație – persoană juridică prin adjudecare, în cadrul procedurii de executare silită

1. Certificat de adjudecare, Proces-verbal al desfășurării și finalizării executării silite și Actul de predare a bunului, întocmite de executorul judecătoresc în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă;

2. Certificat de înregistrare mențiuni privind înregistrarea actului de adjudecare al societății cumpărătoare/adjudecatar;

3. Certificat constatator extins al societății cumpărătoare/creditoare din care să reiasă înregistrarea punctului de lucru cu activitate, care a făcut obiectul vânzării în cadrul executării silite.”

12. La articolul 7 alineatul (2) litera e), punctul II se modifică și va avea următorul cuprins:

II. Schimbare deținător de autorizație – persoană juridică prin fuziune

1. Hotărârea AGA și Decizia societăților participante la fuziune, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

2. Dovada publicării proiectului de fuziune întocmit de societățile participante la fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

3. Actul constitutiv al societății rezultate din fuziune;4. Declarațiile societăților care încetează a exista prin absorbție sau contopire;

5. Certificat de înregistrare/înscriere mențiuni privind înregistrarea fuziunii;

6. Certificat de înregistrare mențiuni privind radierea punctelor de lucru care își încetează activitatea;”.

13. La articolul 7 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) Declarație pe propria răspundere a administratorului societății comerciale vânzătoare cu privire la existența sau inexistența unor litigii care implică autorizația de funcționare, privind societatea comercială vânzătoare; în cazul în care există litigiu care implică autorizația de funcționare, Ministerul Sănătății nu va aproba schimbarea deținătorului de autorizație – persoană juridică și nu va înscrie mențiunea pe anexa la autorizația de funcționare;”.

14. La articolul 7 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) Autorizația de funcționare sau duplicatul emis de Ministerul Sănătății în cazul pierderii autorizației, cu toate mențiunile și anexele emise de către Ministerul Sănătății, până la data depunerii.”

15. La articolul 7 alineatul (4), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) Certificat de înregistrare mențiuni, eliberat de ONRC, privind înregistrarea sediului și/sau punctului de lucru al noii persoane juridice a cărei denumire se solicită să fie înscrisă de către Ministerul Sănătății prin mențiune pe vechea autorizație de funcționare și emiterea unei noi autorizații de funcționare ca urmare a schimbării persoanei juridice;

d) Certificat constatator, eliberat de ONRC, cu adresa exactă a spațiului în care își desfășoară activitatea farmaceutică noua societate care solicită Ministerului Sănătății schimbarea persoanei juridice;”.

16. La articolul 7 alineatul (4) litera e) punctul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

I. Schimbare deținător de autorizație – persoană juridică prin adjudecare, în cadrul procedurii de insolvență”.

17. La articolul 7 alineatul (4) litera e), după punctul I se introduce un nou punct, punctul I1, cu următorul cuprins:

I1. Schimbare deținător de autorizație – persoană juridică prin adjudecare, în cadrul procedurii de executare silită

1. Certificat de adjudecare, Proces-verbal al desfășurării și finalizării executării silite și Actul de predare a bunului, întocmite de executorul judecătoresc în condițiile stabilite de Codul de procedură civilă;

2. Certificat de înregistrare mențiuni privind înregistrarea actului de adjudecare al societății cumpărătoare/adjudecatar;

3. Certificat constatator extins al societății cumpărătoare/creditoare din care să reiasă înregistrarea punctului de lucru cu activitate, care a făcut obiectul vânzării în cadrul executării silite.”

18. La articolul 7 alineatul (4) litera e), punctul II se modifică și va avea următorul cuprins:

II. Schimbare deținător de autorizație – persoană juridică prin fuziune

1. Hotărârea AGA și Decizia societăților participante la fuziune, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

2. Dovada publicării proiectului de fuziune întocmit de societățile participante la fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

3. Actul constitutiv al societății rezultate din fuziune;

4. Declarațiile societăților care încetează a exista prin absorbție sau contopire;

5. Certificat de înregistrare/înscriere mențiuni privind înregistrarea fuziunii;

6. Certificat de înregistrare mențiuni privind radierea punctelor de lucru care își încetează activitatea;”.

19. La articolul 7 alineatul (4), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) Declarație pe propria răspundere a administratorului societății vânzătoare cu privire la existența sau inexistența unor litigii care implică autorizația de funcționare, privind societatea vânzătoare; în cazul în care există litigiu care implică autorizația de funcționare, Ministerul Sănătății nu va aproba schimbarea deținătorului de autorizație – persoană juridică și nu va înscriere mențiunea pe anexa la autorizația de funcționare.”

20. La articolul 8, alineatul (3) partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Motivele pentru care Ministerul Sănătății poate aproba întreruperea activității farmaciei comunitare și drogheriei, pentru o perioadă de până la 180 de zile, sunt:

a) încetarea/expirarea/suspendarea contractului de închiriere sau a contractului de comodat asupra spațiului;”.

21. La articolul 8, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Întreruperea activității unității farmaceutice pentru o perioadă ce depășește numărul de 180 de zile prevăzut de lege, fără depunerea tuturor documentelor de reluare a activității în termenele stabilite, conduce la anularea autorizației de funcționare prin emiterea de către Ministerul Sănătății a mențiunii de anulare a acesteia, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.”

22. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) Autorizația de funcționare sau duplicatul emis de către Ministerul Sănătății în cazul pierderii autorizației va fi transmisă/transmis în original, în format letric;”.

23. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Ministerul Sănătății va înscrie pe anexa la autorizația de funcționare mențiunea de anulare a acesteia, care se va comunica, în format electronic, solicitantului.”

24. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

(3) Farmacia comunitară își încetează activitatea prin anularea autorizației de funcționare emise de Ministerul Sănătății în următoarele condiții:

a) în situațiile prevăzute la art. 38 lit. c) și d) din lege;

b) în urma unei hotărâri judecătorești definitive sau a pronunțării falimentului societății deținătoare a autorizației.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin.

(3) Ministerul Sănătății va emite mențiunea de anulare a autorizației farmaciei comunitare, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.”

25. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) La schimbarea deținătorului de autorizație – persoană juridică, la aceeași adresă, în condițiile stabilite de art. 7 alin. (2), dacă autorizația de funcționare include și oficină locală de distribuție, Ministerul Sănătății va putea efectua înscrierea oficinei respective în mențiune, fără a fi necesară o nouă inspecție din partea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu condiția stipulării oficinelor locale de distribuție în documentația întocmită pentru schimbarea deținătorului de autorizație – persoană juridică, la aceeași adresă.”

26. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Oficinele locale de distribuție înființate în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din lege sunt obligate să își înceteze activitatea în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea transmisă de către Ministerul Sănătății în format electronic. În cazul în care oficinele nu își încetează activitatea în termenul stabilit, Ministerul Sănătății are dreptul să înscrie din oficiu pe anexă la autorizația de funcționare mențiunea de închidere a oficinei respective, cu transmiterea acesteia către unitatea farmaceutică a cărei oficină se desființează, în format electronic.”
27. La articolul 12 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

n) dovada înscrierii activității de vânzare de medicamente online, conform Codului CAEN.”

28. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Farmacistul responsabil de vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor poate fi schimbat cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (6).”

29. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) Schița și datele privind spațiul distinct;”.

30. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Receptura și laboratorul nu pot fi spații de trecere.”

31. La articolul 40, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

(12) Livrarea comenzii se va face la adresa înscrisă în «Contul meu». În cazul în care solicitantul nu se află la adresa indicată în «Contul meu», comanda se returnează la sediul farmaciei sau drogheriei online.”

32. La articolul 45 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) pentru unitățile sanitare cu un număr de paturi între 201 și 500, suprafața unității farmaceutice va fi de minimum 200 mp, din care se exclud holurile și grupul sanitar.”

33. La articolul 45 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) pentru unitățile sanitare cu un număr de paturi mai mare de 500, suprafața unității farmaceutice va fi de minimum 300 mp, din care se exclud holurile și grupul sanitar.”

34. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Farmacia cu circuit închis din structura serviciilor de ambulanță va avea o suprafață proporțională cu volumul activității, dar nu mai mică de 30 mp, din care se exclud holurile și grupul sanitar, și fără a avea obligația de a organiza activitatea de receptură și laborator.”

35. La articolul 50, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Farmacistul-șef sau farmacistul desemnat de către acesta trebuie să participe la raportul de gardă în vederea îmbunătățirii permanente a actului terapeutic.”

36. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins

Art. 68. –
Se aprobă modelele numerotate de la 1 la 23, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Aceste modele sunt: modelele autorizațiilor de funcționare pentru farmacii și drogherii, ale cererilor adresate direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și Ministerului Sănătății, modelul raportului de inspecție în vederea eliberării autorizației de funcționare de către Ministerul Sănătății (Raport de verificare a conformității spațiului unităților farmaceutice), modelul procesului-verbal de contravenție, modelul de duplicat al autorizației de funcționare și al anexei la autorizația de funcționare, modelul deciziei de conformitate sau neconformitate emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecție în vederea autorizării spațiului cu destinație de unitate farmaceutică și modelele rapoartelor de inspecție ca urmare a efectuării inspecției de supraveghere și/sau de control de către personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și/sau Ministerului Sănătății (potrivit modelelor nr. 22 și 23).”

37. La articolul 69, alineatele (1), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 69. –
(1) Inspecția de supraveghere în farmaciile comunitare, oficinele locale de distribuție, farmaciile cu circuit închis și drogherii se exercită de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Sănătății și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, cel puțin o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie.

. . . . . . . . . .

(3) Raportul de inspecție poate fi contestat la Ministerul Sănătății sau la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, după caz, în interval de 10 zile de la emiterea acestuia.

(4) Contestația depusă se analizează de către conducerea Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale sau Departamentului inspecție farmaceutică, după caz.

. . . . . . . . . .

(6) În cazul săvârșirii unor contravenții a căror sancțiune presupune suspendarea autorizației, personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România va transmite raportul de inspecție cu propunerea de suspendare Ministerului Sănătății, care poate dispune suspendarea activității și închiderea unității până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.”

38. La articolul 69, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) În cazul săvârșirii unor contravenții a căror sancțiune presupune anularea autorizației, personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România va înainta Ministerului Sănătății – Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale raportul de inspecție și decizia de aplicare a sancțiunii contravenționale complementare. În baza raportului de inspecție Ministerul Sănătății va emite mențiunea de anulare a autorizației unității farmaceutice.”

39. Modelele nr. 1, 2, 3 și 6 din anexă se modifică și se înlocuiesc cu modelele nr. 1, 2, 3 și 6 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

40. După modelul nr. 18 se introduc cinci noi modele, modelele nr. 19-23, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –
În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale” se înlocuiește cu sintagma „Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale”, sintagma „oficină locală de distribuție” se înlocuiește cu sintagma „oficină comunitară rurală”, sintagma „spațiu distinct” se înlocuiește cu sintagma „oficină de circuit închis”, iar sintagma „zile lucrătoare” se înlocuiește cu sintagma „zile calendaristice”.

 

Articolul precedentCare sunt judeţele cu cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus
Articolul următorVaccinul antiCOVID-19 ar putea fi transportat cu aeronave MApN