Modificări în reglementările privind prescripția medicală electronică pentru medicamente. Ordinul, în Monitorul Oficial

0
482

Monitorul Oficial a publicat, marți, Ordinul nr. 1.327/247/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

“Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale, respectiv medicilor care au încheiate convenții pentru prescriere de medicamente un număr de prescripții medicale electronice online și offline, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora, și organizează evidența prescripțiilor medicale electronice online și offline atribuite”, prevede noul ordin.

Potrivit actului normativ, prescripţiile medicale electronice se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării acestora, se află în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Actul normativ reglementează și situația în care pentru un pacient sunt prescrise mai mult de 10 medicamente.

“În situațiile în care, pentru afecțiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 10 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripții medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate”, se arată în actul normativ.

Noul ordin se va aplica de la 1 iunie 2022.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Ministrul sănătăţii şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale, respectiv medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale electronice online şi offline, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora, şi organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice online şi offline atribuite.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale electronice pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală – cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.”

4. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Prescripţiile medicale electronice se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării acestora, se află în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

5. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Se va întocmi o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:

6.1. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C – secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ – 5 – Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice noninsulinice, tratamentul cu antidiabetice de tipul insulinelor + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (antidiabetice noninsulinice + antidiabetice de tipul insulinelor) + teste de automonitorizare;

6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C – secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ – 3 – Programul naţional de oncologie), conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

6.3. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C – secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ – 9 – Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, subprogramul 9.7 – Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi);

6.4. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru fiecare program, DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte);

6.5. DCI-uri notate cu (**)1 nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual;

6.7. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare – 6 – hemofilie şi talesemie (6.1), mucoviscidoză (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), boala Fabry (6.8), purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică (6.17), fibroza pulmonară idiopatică (6.20), distrofia musculară Duchenne (6.21), angioedem ereditar (6.22), neuropatia optică ereditară Leber (6.23), limfangioleiomiomatoză (6.28);

6.8. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pentru beneficiarii Programului privind compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.9. Medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat.”

6. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Prezenţa în formularul de prescripţie medicală electronică a doar 10 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 10 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.”

7. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 10 litera b), subpunctul b4) se abrogă.

8. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) se alege prin bifare cu «x» categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

– «MF» – medicină de familie;

– «Ambulatoriu» – ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa «Ambulatoriu» atunci când eliberează prescripţii medicale electronice pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

– «Spital» – pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, pentru prescripţiile medicale electronice prescrise la externare;

– «Altele» se va nota:

– cifra 1 pentru convenţiile încheiate cu medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionare de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică;

– cifra 2 pentru convenţiile încheiate cu celelalte categorii de medici prevăzute în contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;

– cifra 3 pentru contractele încheiate pentru furnizarea de îngrijiri paliative la domiciliu.”

9. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 2 litera a), subpunctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iii) se bifează «Pensionar» pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 186/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se bifează categoria «lista B 90%»;”.

10. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 2 litera a), subpunctul (v) şi prima liniuţă a subpunctului (x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(v) se bifează «Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)» pentru toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, care fac dovada calităţii lor de asigurat şi dacă nu realizează venituri. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri;

. . . . . . . . . .

– cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;”.

11. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere”, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. PNS – se completează doar pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C secţiunea C2 prin indicarea numărului programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: 3 – Programul naţional de oncologie, 5 – Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 – Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (9.7 – Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare – 6 – hemofilie şi talasemie (6.1), mucoviscidoză (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), boala Fabry (6.8), purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică (6.17), fibroza pulmonară idiopatică (6.20), distrofia musculară Duchenne (6.21), angioedem ereditar (6.22), neuropatia optică ereditară Leber (6.23), limfangioleiomiomatoză (6.28), respectiv se va indica numărul programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

12. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) «Cod diag.» – medicul prescriptor va înscrie, pentru fiecare poziţie de medicament prescrisă, codul diagnosticului pentru care se face prescripţia acestuia, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală. Completarea câmpului este obligatorie.”

13. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) «Tip prescr.» – medicul prescriptor va înscrie litera «I» sau «C» doar pentru situaţiile în care în câmpul «tip dg.» este notată categoria «cronic», după cum urmează:

(i) se înscrie litera «I» pentru toate situaţiile în care, drept urmare a unui act medical propriu, medicul prescriptor recomandă o DCI nouă şi/sau o denumire comercială nouă, care nu a fost inclusă în schema terapeutică anterioară a beneficiarului prescripţiei medicale;

(ii) se înscrie litera «C» pentru toate situaţiile în care:

a) drept urmare a unui act medical propriu, medicul prescriptor recomandă o DCI şi/sau o denumire comercială, indiferent de concentraţie şi forma farmaceutică, inclusă deja în schema terapeutică a beneficiarului prescripţiei medicale;

b) drept urmare a unui act medical prestat de alţi medici în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, medicul prescriptor recomandă o DCI şi/sau o denumire comercială, indiferent de concentraţie şi forma farmaceutică, indiferent dacă aceasta a fost/nu a fost inclusă în schema terapeutică a beneficiarului prescripţiei medicale;”.

14. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 4, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) «% Preţ ref.» – se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1) şi D; procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3) şi D, conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) şi D pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate curative, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;”.

15. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 4 litera i), subpunctele (ii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(ii) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica «Listă», în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1 – G31a-h);

. . . . . . . . . .

(iv) pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C, secţiunea C2, în rubrica «Listă» se va nota C2. Completarea în câmpul 3 a numărului programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ este obligatorie;”.

16. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 4, literele l) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) «Semnătură medic prescriptor» – se execută semnătura medicului care a emis prescripţia medicală electronică în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi, precum şi în cazul prescrierii electronice offline;

. . . . . . . . . .

o) «Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001» – se completează şi conţine confirmarea semnăturii electronice extinse a medicului care a emis prescripţia medicală electronică.”

17. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul I „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta prescriere” punctul 4, litera m) se abrogă.

18. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul II „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. «Farmacia» – se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare – CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv numărul contractului de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, după caz.”

19. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul II „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare” punctul 3, literele c), d), e), i), j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) «Listă» – se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i) subpct. (i), (ii) şi (iv);

d) «Cod diag.» – se completează codul diagnosticului aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere, pentru fiecare poziţie de medicament care este eliberată;

e) «Denumire comercială» – farmacistul va menţiona în această rubrică şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică online şi offline, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise beneficiarilor Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.

În cazul eliberării fracţionate, în ceea ce priveşte atât numărul, cât şi cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atât componenta eliberare, cât şi componenta eliberare pentru pacient şi va înmâna primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a se prezenta la aceeaşi sau la altă farmacie;

. . . . . . . . . .

i) «Numele persoanei care eliberează» – se completează numele şi prenumele personalului de specialitate al farmaciei care eliberează medicamentele;

j) «Semnătura» – se execută semnătura personalului de specialitate al farmaciei care eliberează medicamentele în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi;

. . . . . . . . . .

m) «Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001» – se completează şi conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care eliberează medicamentele.”

20. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul II „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare” punctul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) «Tip prescr.» – se completează «I» sau «C» aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere, pentru fiecare poziţie de medicament care este eliberată;”.

21. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul II „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare” punctul 3, litera k) se abrogă.

22. În anexa nr. 2, la capitolul III „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare pentru pacient”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. «Farmacia» – se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare – CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv numărul contractului de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, după caz.”

23. În anexa nr. 2, la capitolul III „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare pentru pacient” punctul 3, literele d), e), i), j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) «Listă» – se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i) subpct. (i), (ii) şi (iv);

e) «Cod diag.» – se completează codul diagnosticului aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere, pentru fiecare poziţie de medicament care este eliberată;

. . . . . . . . . .

i) «Numele persoanei care eliberează» – se completează numele şi prenumele personalului de specialitate al farmaciei care eliberează medicamentele;

j) «Semnătura» – se execută semnătura personalului de specialitate al farmaciei care eliberează medicamentele în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi;

. . . . . . . . . .

m) «Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001» – se completează şi conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului care eliberează medicamentele.”

24. În anexa nr. 2, la capitolul III „Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – componenta eliberare pentru pacient” punctul 3, litera k) se abrogă.

Art. II. – Prescripţiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate a prescripţiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

Art. III. – Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2022.

 

Articolul precedentInstitutul Clinic Fundeni: Starea fetiței transplantate hepatic se menține extrem de critică
Articolul următorAdministrarea unei doze booster de vaccin Pfizer pentru copiii între 5 şi 11 ani, autorizată în SUA