Modificări ale programelor de specializare pentru asistenţi medicali și moaşe, în transparență decizională

0
282

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională Proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali.

Programele de specializare sunt derulate de Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate competentă, în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB).

Vă prezentăm modificările cuprinse în Proiectul de act normativ:

O R D I N :

Art. I – Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins

”(2) Pentru programele de specializare în vederea obținerii de abilități profesionale, înscrierea se va face la solicitarea unităților sanitare unde sunt încadrați asistenții medicali, iar pentru un procent din locuri, stabilit de către responsabilul național pentru fiecare an universitar, se va putea face direct de către asistenții medicali, după ce au fost acoperite cerințele de înscriere ale unităților sanitare.”

2. La articolul 10, alineatul (3), literele b) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, cu contract individual de muncă, inclusiv pentru persoanele care își desfășoară activitatea ca persoană fizică independentă cu contract parțial de muncă pe un post specific specializării respective”.

”g) Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB”. Solicitarea, împreună cu dosarul de înscriere, se depun online de către angajator şi, după caz, direct de către asistentul medical care intenţionează să participe la program, pe platforma SNSPMPDSB, perfmed.ro. Participanţii transmit la cerere documentele către secretarii de curs, pentru a fi transmise şi pe format de hârtie către organizatorul programului din cadrul SNSPMPDSB, la solicitarea acestuia.”

3. La articolul 11, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

”h) pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale şi a programelor pentru obţinerea abilităţilor profesionale, componenta teoretică a programului de pregătire precum și componenta practică, după caz, vor putea fi realizate, într-un procent variabil, în funcţie de recomandările responsabilului național de program, şi în format online, pe platforma SNSPMPDSB, www.perfmed.ro și /sau prin aplicații omologate care permit educația la distanță sincron”.

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Din totalul sumelor încasate SNSPMPDSB îi revine o cotă de 33% pentru managementul programului de specializare și pentru elaborarea componentelor teoretice și/sau practice ale programului de pregătire în format online pe platforma www.perfmed.ro , iar din diferenţa de 67% se acoperă cheltuielile privind prestaţia didactică, precum şi cheltuielile materiale (consumabile, suport de curs, etc.)”.

5. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins:

”(3) La propunerea responsabilului național de program, examenul de specializare se poate organiza și derula și în format online, atât pe platforma www.perfmed.ro cât, și după caz, prin aplicații omologate care permit educația la distanță sincron, elaborate de SNSPMPDSB în colaborare cu responsabilul național de program.”

6. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Pentru participarea la examenul de specializare se percepe o taxă de examen, aprobată de Consiliul de Administraţie al SNSPMPDSB. Din totalul taxei încasate SNSPMPDSB îi revine o cotă de 33% pentru managementul examenului de specializare și pentru editarea conținutului probelor de examen care se desfășoară în sistem față-în față sau pe platforma www.perfmed.ro şi o cotă de 67% din care se vor acoperi cheltuielile privind plata personalului implicat în organizarea şi desfăşurarea examenului precum şi a cheltuielilor materiale. Pentru membrii comisiilor centrale, pentru membrii comisiilor locale şi pentru colectivul de suport tehnic se încheie contracte de antrepriză”.

7. La articolul 43 alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(3) Formarea care conduce la dezvoltarea completă a abilităților profesionale similare celor prevăzute în curriculum de pregătire pentru specializările din anexa nr. 2, efectuată de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali în baza altor dispoziții decât cele prevăzute de prezentele norme, poate fi echivalată integral cu programul de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale corespondente, la propunerea OAMGMAMR, cu avizul responsabilului național de program.

(4) Echivalarea se aprobă de către SNSPMPDSB și responsabilul național, cu avizul OAMGMAMR, și conferă titularului dreptul de a se prezenta direct la examenul de specializare în domeniul respectiv, într-una din următoarele două sesiuni de examen consecutive echivalării.”

Art. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentOMS: Numărul deceselor asociate COVID-19 în Europa a depășit două milioane
Articolul următorLege privind profesia medicală și funcționarea Colegiului Medicilor din România, retrimisă spre reexaminare în Parlament