A fost înființat Corpul experților medicali al Colegiului Medicilor din România. Decizia, în MO

0
1081

Monitorul Oficial a publicat, vineri, Decizia privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România.

Poate face parte din Corpul experților medicali persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  • a) este membru al Colegiului Medicilor din România (CMR);
  • b) deține gradul profesional de medic primar și o vechime efectivă și neîntreruptă în specialitate de cel puțin 7 ani;
  • c) nu a fost sancționată în cauze vizând săvârșirea unor abateri disciplinare conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • d) nu este urmărită penal, trimisă în judecată sau condamnată pentru o faptă în legătură cu profesia medicală.

Vă prezentăm textul integral publicat în Monitorul Oficial:

DECIZIE privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 414 și 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, al art. 73 și art. 119 alin. (2) din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. — Se constituie Corpul experților medicali al Colegiului Medicilor din România (denumit în continuare Corpul experților medicali), alcătuit distinct pentru fiecare specialitate în parte, conform nomenclatorului cuprinzând specialitățile medicale, aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 2. — (1) Poate face parte din Corpul experților medicali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) este membru al Colegiului Medicilor din România (CMR);
b) deține gradul profesional de medic primar și o vechime efectivă și neîntreruptă în specialitate de cel puțin 7 ani;
c) nu a fost sancționată în cauze vizând săvârșirea unor abateri disciplinare conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) nu este urmărită penal, trimisă în judecată sau condamnată pentru o faptă în legătură cu profesia medicală.

(2) Nu pot face parte din Corpul experților medicali medicii care:
a) dețin calitatea de membru al Comisiei superioare de disciplină a CMR;
b) fac parte din Comisia de jurisdicție profesională a CMR;
c) sunt angajați în cadrul Colegiului Medicilor din România;
d) ocupă o funcție în cadrul biroului Consiliului colegiului teritorial, respectiv al Biroului executiv al Consiliului național al CMR.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), calitatea de membru al Corpului experților medicali se suspendă de drept pe durata deținerii calității de membru al Comisiei superioare de disciplină sau al Comisiei de jurisdicție profesională, derulării contractului individual de muncă și, respectiv, a exercitării funcției de conducere.

Art. 3. — (1) Decizia Consiliului național al CMR privind admiterea în Corpul experților medicali a persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se adoptă:
a) pe baza propunerilor/nominalizărilor formulate de comisiile de specialitate ale CMR;
b) pe baza avizului favorabil emis de comisia de specialitate corelativă a Colegiului Medicilor din România.

(2) Toate propunerile vor fi însoțite de declarația persoanei în cauză privind înscrierea în Corpul experților medicali, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. — (1) Calitatea de expert medical încetează în următoarele cazuri:
a) deces;
b) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute de art. 2;
c) în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din prezenta decizie;
d) retragerea din Corpul experților medicali;
e) pierderea calității de membru al CMR.

(2) Retragerea din Corpul experților medicali se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate și semnate olograf sau cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

Art. 5. — Medicii care fac parte din Corpul experților medicali au ca atribuție efectuarea expertizelor de specialitate la solicitarea Comisiei de jurisdicție profesională și, respectiv, a Comisiei superioare de disciplină ale CMR, în vederea soluționării dosarelor disciplinare sau a altor lucrări de specialitate.

Art. 6. — (1) În vederea efectuării expertizelor, între CMR și expert se încheie un contract de cesiune a drepturilor de autor, ce va conține în mod obligatoriu clauze cu privire la obiectivele expertizei și termenul în care urmează a fi efectuată.

(2) Plata experților medicali se aprobă de către Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România, în baza referatului avizat favorabil de către președintele Comisiei de jurisdicție profesională ori de către președintele Comisiei superioare de disciplină, atunci când expertiza este solicitată în cadrul acestei comisii.

(3) Referatul de aprobare a plății expertului medical, redactat de către secretarul Comisiei de jurisdicție profesională ori, după caz, de către cel al Comisiei superioare de disciplină, va cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

a) solicitarea de plată a contravalorii expertizei medicale de specialitate dispuse în cauza disciplinară;
b) numărul de înregistrare a dosarului disciplinar în care a fost dispusă efectuarea expertizei;
c) componența comisiei sau a completului de judecată care a solicitat expertiza;
d) obiectivele expertizei;
e) medicul desemnat, respectiv medicii desemnați pentru efectuarea expertizei medicale de specialitate;
f) dacă expertiza a răspuns integral la obiectivele stabilite;
g) dacă în cauză a fost sau nu solicitat un supliment de expertiză și care au fost obiectivele acestuia.

Art. 7. — (1) Desemnarea experților medicali în cauzele disciplinare se face aleatoriu, prin tragere la sorți.

(2) În situația în care experții nu efectuează expertiza, nu răspund obiectivelor stabilite sau nu o predau în termenul stabilit de CMR de 3 ori consecutiv, din motive ce le sunt imputabile, aceștia își pierd calitatea de membri în Corpul experților medicali. Fac excepție de la aceste prevederi situațiile în care experții sunt incompatibili conform dispozițiilor deciziilor adoptate de Consiliul național al CMR.

Art. 8. — (1) Obligațiile speciale ce decurg din calitatea de membru al Corpului experților medicali sunt următoarele:
a) imparțialitatea;
b) echidistanța;
c) respectarea obligației de păstrare a secretului profesional;
d) respectarea dispozițiilor referitoare la incompatibilități;
e) respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutului CMR, Codului de deontologie medicală, Regulamentului privind desfășurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor teritoriale și, respectiv, al Colegiului Medicilor din România, precum și a deciziilor Consiliului național al CMR ce reglementează această activitate.
(2) La finalizarea expertizelor de specialitate, experții au obligația de a restitui toate documentele furnizate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de a distruge toate datele și informațiile aferente acestei activități, indiferent de suportul acestora.

Art. 9. — Experții medicali nu se află în raporturi de subordonare cu Colegiul Medicilor din România, nu îl reprezintă și nu îl angajează juridic în niciun fel. În toate cazurile în care vor fi consultate, aceste persoane sunt libere să acționeze conform prevederilor legale, normelor și principiilor fundamentale ale profesiei medicale, precum și conform propriei lor conștiințe.

Art. 10. — (1) Activitatea membrilor Corpului experților medicali se realizează cu titlu oneros.
(2) Cuantumul onorariilor aferente efectuării expertizelor de specialitate se stabilește prin decizia Biroului executiv al CMR, în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 11. — (1) Actualizarea membrilor Corpului experților medicali se efectuează ori de câte ori este cazul.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1), precum și întocmirea și modificarea corespunzătoare a bazei de date necesare în vederea realizării activităților prevăzute de prezenta decizie se realizează de Departamentul de jurisdicție profesională al CMR.

Art. 12. — Colegiile teritoriale ale CMR pot apela la membrii Corpului experților medicali în vederea instrumentării cauzelor disciplinare în primă instanță sau pot adopta dispoziții similare prezentei decizii, aplicabile la nivel teritorial.

Art. 13. — Până la data de 30 iunie 2022, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România va desemna membrii Corpului experților medicali, prin decizie.

Art. 14. — Medicii înscriși în actuala listă de experți vor continua să furnizeze expertize de specialitate la solicitarea CMR, până la data desemnării membrilor Corpului experților medicali.

Art. 15. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017 privind plata experților medicali desemnați în cauzele disciplinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2017.

Art. 16. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentMO: Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
Articolul următorMS: 2.974 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și 50 decese, de la ultima raportare