Planul de măsuri pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei,publicat în MO

0
1011

Ordinul ministrului Sănătății privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19, conform clasificării spitalelor în trei niveluri de competență, a fost publicat, vineri seară, în Monitorul Oficial, nr. 311.

Vă prezentăm textul acestui Ordin publicat în Monitorul Oficial:

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr………………….;

Având în vedere:

– prevederile art. 10 și 15 din cadrul Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

– prevederile art. 16 alin (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. (1) Se aprobă Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Lista menționată la alin. (1) cuprinde spitalele și unitățile de dializă care raportează zilnic în platforma electronică a Ministerului Sănătății ”Alerte MS” și care au cel puțin capacitățile de investigație și tratament, precum și resursele umane prevăzute în Planul de măsuri.

(3) Lista menționată la alin. (1) se actualizează lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, și ori de câte ori e nevoie, prin ordin al ministrului sănătății, în vederea introducerii sau eliminării unor noi spitale și unități de dializă și a modificării clasificării, dacă este cazul, la propunerea Direcțiilor de Sănătate Publică județene și a Municipiului București.

(4) Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București transmit lunar Ministerului Sănătății, până în data de 5 a fiecărei luni, lista actualizată a spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19, precum și nivelul de competență actualizat al acestor unități.

(5) Propunerile privind actualizarea listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19, precum și a nivelului de competență al acestora, sunt stabilite de Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București pe baza avizelor pe care le emit pentru modificarea capacităților de investigații și tratament, și a resurselor umane disponibile.

(6) Numărul de paturi aferente îngrijirii pacienților COVID-19 din unitățile medicale cuprinse în Anexa nr. 2 este cel avizat de către Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București.

Art.3. (1) Conducerea spitalelor care au capacitățile de investigație și tratament minime prevăzute în Anexa nr. 1 are obligația ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să asigure personalul medical necesar pentru complinirea la cerințele încadrării în nivelul corespunzător dotării tehnice, și să aprobe proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, acolo unde acestea lipsesc.

(2) Spitalele care nu au acele capacități de investigație și tratament minime ce sunt prevăzute în Anexa nr. 1, și nu se regăsesc în Anexa nr. 2 vor fi evaluate de Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin în vederea identificării soluțiilor care să permită asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19 în condițiile prezentului ordin.

Art.4. (1) Unitățile sanitare publice și private menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării îngrijirilor medicale pacienților, cazuri confirmate și suspecte COVID-19, cu respectarea planului de măsuri prevăzut în Anexa nr. 1.

(2) Toate unitățile sanitare, publice și private, care nu sunt menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării asistenței medicale pacienților suspecți sau confirmați cu COVID-19 în decursul internării pentru o altă patologie. Asistența medicală este oferită potrivit competenței, într-o zonă dedicată care respectă măsurile de prevenire a transmiterii infecției cu SARS-CoV-2, până la stabilirea diagnosticului și transferul într-un spital adecvat fazei clinice a COVID-19.

(3) Obligațiile prevăzute la alin. (2) se aplică și pacienților care necesită acordarea asistenței medicale de urgență.

Art. 5. În spitalele și unitățile de dializă care folosesc orice modalitate de administrare a oxigenului este interzisă utilizarea oricărui produs ori dispozitiv nemedical sau neautorizat care funcționează cu flacără deschisă ori închisă, sau cu orice modalitate de încălzire.

Art. 6. În tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unitățile sanitare care acordă servicii medicale pacienților infectați COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020.

Art. 8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen 24 de ore de la publicare.

ANEXA nr. 1

Planul de măsuri pentru organizarea spitalelor și unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19

I. Adaptarea răspunsului unităților sanitare în scopul îngrijirii pacienților cu COVID-19, având diferite forme de boală, se face prin corelarea numărului de internări și a severității cazurilor internate cu capacitatea de investigare și de îngrijire a acestor pacienți.

I.1. Evaluarea resurselor disponibile îngrijirii medicale a pacienților cu infecție SARS-CoV-2 se face zilnic pe baza datelor raportate de către spitalele cuprinse în Anexa nr. 2 prin platforma electronică a Ministerului Sănătății ”Alerte MS” și servește instituțiilor abilitate în gestionarea epidemiei.

În funcție de evoluția epidemiologică a infecției SARS-CoV-2 în România, numărul de paturi alocate îngrijirii pacienților se modifică conform avizului Direcției de Sănătate Publică județene sau a Municipiului București.

I.2. Pacienții cronici sau cei care necesită un tratament recurent în regim de spitalizare continuă sau de zi, având o periodicitate impusă prin natura afecțiunii sau a protocolului de tratament, precum și femeile însărcinate, cazuri confirmate sau suspecte de infecție SARS-CoV-2, au asigurate îngrijirile medicale în spitale în conformitate cu nivelurile de competență ale acestora.

I.3. Spitalele prevăzute în lista din Anexa nr. 2 la ordin raportează în platforma electronică a Ministerului Sănătății ”Alerte MS”, cu periodicitate zilnică situaţia ocupării paturilor pe tipuri de secții (terapie intensivă, non-terapie intensivă), respectiv numărul pacienților asistați prin dispozitive de ventilație mecanică invazivă, non-invazivă, alte tipuri de suport al funcției respiratorii (dispozitive de oxigenoterapie cu flux înalt sau flux scăzut), defalcate în: cazuri COVID-19 confirmate, cazuri suspecte COVID-19 și cazuri non-COVID, aflate în oricare din secțiile spitalelor, inclusiv în Unitățile/ Compartimentele de Primiri Urgențe.

I.4. În funcție de evoluţia epidemiologică, spitalele prevăzute în lista din Anexa nr. 2 la ordin pot oferi asistenţă medicală și pacienţilor non-COVID-19, dar numai cu existenţa unor circuite separate pentru pacienți.

I.5. Alocarea numărului de paturi pentru asistența medicală a pacienților cazuri confirmate sau suspecte COVID-19, se face urmărind asigurarea accesului pacienților la îngrijiri pluridisciplinare, când este necesar, cu respectarea unei distribuții cât mai echitabile a cazuisticii între unitățile sanitare.

I.6. Modificarea numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte COVID-19, se poate face la inițiativa Ministerului Sănătății sau a managerului spitalului, cu avizul Direcției de Sănătate Publică județene sau a Municipiului București.

II. Asigurarea unei asistențe medicale corespunzătoare pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte COVID-19 și pentru pacienții non-COVID-19, se va realiza nediscriminator, prin implicarea tuturor spitalelor în baza competențelor specifice, cu respectarea normelor epidemiologice.

II.1. Asigurarea accesului la tratament adecvat și în cel mai scurt timp trebuie realizată în condiții de maximă siguranță pentru toți pacienții și cadrele medicale. Triajul clinic și epidemiologic reprezintă̆ prima etapă de evaluare a pacienților și de optimizare a fluxului acestora, cu rol esențial în stabilirea oportunității și a prioritizării obiective a admisiei lor în unităţile sanitare capabile să ofere suport investigaţional și, după caz, tratament în regim spitalizat.

II.2. Este esențială respectarea izolării stricte a pacienților cazuri confirmate, probabile sau posibile COVID-19, astfel cum sunt definite de catre CNCSBT.

II.3. În cazul în care pacienții confirmați cu COVID-19 necesită deplasarea intra sau interspitalicească, fie pentru investigații suplimentare, fie pentru tratamente specifice ce nu pot fi asigurate în secția sau de către unitatea sanitară în care aceștia se află, transportul se va realiza cu respectarea următoarelor condiții minime: pacient protejat cu mască, însoțit de personal echipat complet conform ghidurilor în vigoare, pe circuit prestabilit și cu respectarea procedurilor de transport al pacienților critici și a regulilor de igienă cu dezinfecția spatiilor după încheierea actului medical.

II.4. În toate secțiile cu paturi care asigură asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate sau suspecte de COVID-19, altele decât secțiile și compartimentele ATI, pot funcționa paturi destinate terapiei acute (paturi DTA) în conformitate cu următoarele criterii minime:

4.1. Dotarea minimă obligatorie a unui pat DTA constă în:

a) sursă de oxigen fixă cu cuplare rapidă, conformă cu normativele tehnice în vigoare, deservită de un rezervor central, care să furnizeze pentru toate posturile de lucru o presiune suficientă pentru a permite una din următoarele: administrarea de oxigen medical cu debit redus pe narine sau mască (cu sau fără reinhalare), administrarea de oxigen medical cu debit înalt (peste 15 l/min) prin dispozitive dedicate sau utilizarea de dispozitive de suport cu presiune pozitivă și aparate de ventilație mecanică non-invazivă, după caz.

Paturile DTA cu debit redus de oxigen pot fi deservite în spitalele de nivel III și cu ajutorul unor surse de oxigen portabile ce întrunesc condițiile de siguranță aprobate prin normele ISO:13485/2016, ale Directivei 93/42/CEE – în vigoare, iar pentru buteliile de oxigen, a prescripției tehnice PTC4-2010 ISCIR privind recipientele metalice sub presiune.

b) aparatură pentru monitorizarea pacientului, prevăzută la pct. 4.2.

4.2. Monitorizarea pacienților internați în paturile DTA cuprinde în mod obligatoriu:

a) măsurarea frecvenței cardiace sau pulsului periferic; măsurarea saturației în oxigen; tensiune arterială măsurată noninvaziv la intervalele recomandate; temperatură periferică măsurată la intervalele recomandate.

Aceste măsurători se pot face fie cu un monitor noninvaziv de funcții vitale (care integrează toți parametrii), fie cu dispozitive separate, pentru fiecare parametru.

Monitorizarea continuă este obligatorie la pacienții cu necesar de oxigen în creștere, cu debit înalt și cei cu suport presional pozitiv, respectiv ventilație non-invazivă.

b) monitorizarea frecvenței și travaliului respirator: se realizează prin măsurare și observație clinică.

4.3. Paturile DTA din spitalele care asigură asistența medicală pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte de COVID-19 sunt deservite de către personalul medical al secției cu paturi în care sunt organizate și vor funcționa în regim de spitalizare continuă;

4.4. Spitalele care asigură asistență medicală pacienților, cazuri confirmate sau suspecte de COVID-19, în ale căror spații se organizează paturi DTA cu utilizare de dispozitive de suport cu presiune pozitivă (pe mască, cort, coif, etc) și aparate de ventilație mecanică non-invazivă, vor asigura operarea acestor aparate doar sub coordonarea unui medic în specialitatea ATI (prin stabilirea unui protocol cu secția/ compartimentul ATI din spital), a unui medic cu competență atestată în Terapie Intensivă sau a unui medic cu atestat de competență în ventilație mecanică non-invazivă eliberat în condițiile legii.

II.5. În raport cu capacitățile de investigare și îngrijire, paturile DTA asigură:

a) Oxigenoterapie cu debit redus (low-flow) în spitalele de nivel I, II și III;

b) Oxigenoterapie cu debit înalt (high-flow) în spitalele de nivel I și II,

c) Dispozitive de suport cu presiune pozitivă și aparate de ventilație mecanică non-invazivă în spitalele de nivel I si, ca excepție, în cele de nivel inferior, cu respectarea art 4.4.

II.6. Spitalele care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate sau suspecte COVID-19, sunt definite în funcție de capacitatea de investigare și îngrijire a pacienților în spitale de nivel I, de nivel II și de nivel III. Această ierarhizare dedicată nu se suprapune niciunei alte clasificări reglementate potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificări și completări ulterioare și a legislației subsecvente, utilizată în prezent.

Nivel I: spitale cu circuite dedicate pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte COVID-19, cu sau fără circuit dedicat non-COVID, care îndeplinesc concomitent următoarele condiții:

a) platformă diagnostică accesibilă 24/7 cu computer tomograf (linie de gardă sau cu eliberarea rezultatelor de la distanță) și laborator (analize uzuale menționate în Anexa nr. 1.3, care pot fi asigurate inclusiv prin analizoare point of care);

b) secție de terapie intensivă (funcțională, cu linie de gardă);

c) linie de gardă în una dintre specialitățile boli infecțioase sau pneumologie SAU colaborare permanentă între una din specialitățile boli infecțioase /pneumologie, cu linia de gardă asigurată în spital prin una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii).

Nivel II: spitale cu circuite dedicate pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte COVID-19, cu sau fără circuit dedicat non-COVID, care îndeplinesc concomitent cel puțin următoarele condiții:

a) acces 24/7 la laborator (analize uzuale menționate în Anexa nr. 1.3, care pot fi asigurate inclusiv prin analizoare point of care) și la o platformă diagnostică cu radiologie convențională, eventual computer tomograf cu eliberarea rezultatelor inclusiv de la distanță;

b) capabilitate de implementare de paturi DTA conform cerințelor minime descrise în Capitolul II.4;

c) linie de gardă în una dintre specialitățile boli infecțioase sau pneumologie SAU colaborare permanentă între una din specialitățile boli infecțioase /pneumologie, având linia de gardă asigurată în spital prin una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii).

Nivel III: spitale cu circuite dedicate pentru pacienți cazuri confirmate, suspecte COVID-19, cu sau fără circuit dedicat non-COVID, care îndeplinesc concomitent cel puțin următoarele condiții:

a) capabilitate de implementare de paturi DTA conform cerintelor minime descrise în Capitolul II.4;

b) colaborare zilnică, eventual linie de gardă în specialitatea boli infecțioase, pneumologie sau una dintre specialitățile conexe (medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicală, pediatrie pentru secțiile cu paturi de copii).

II.7. Spitalele care asigură asistența medicală pentru pacienți cazuri confirmate sau suspecte COVID-19, pot face parte din următoarele categorii:

A) Boli infecțioase

B) Pneumologie

C) Spitale generale și spitale de urgență

D) Maternități cu paturi dedicate COVID-19

E) Unități care asigură servicii de dializă pacienților COVID-19

F) Centre oncologice

G) Spitale de psihiatrie

H) Alte spitale monospecialitate

II.8. Formele de manifestare (faze clinice) ale infecției cu SARS-CoV-2 sunt:

a) Formă asimptomatică: Persoană cu infecție SARS-CoV-2 confirmată, care nu are simptome;

b) Formă ușoară: Pacienți cu infecție SARS-CoV-2 confirmată și diverse simptome și semne de boală, generale (febră, mialgii, cefalee, stare generală alterată) sau de tract respirator superior, fără manifestări evocatorii de pneumonie;

c) Formă medie: Pacienți cu infecție cu SARS-CoV-2 confirmată și pneumonie, la care SpO2 nu scade sub 94% în aer atmosferic (dacă nu există afectare respiratorie anterioară bolii actuale);

d) Formă severă: Pacienți cu pneumonie cu SARS-CoV-2 care au polipnee (peste 30 respirații/ minut), travaliu respirator crescut, SpO2 sub 94% în aer atmosferic, PaO2/FiO2 sub 300 mmHg sau infiltrate pulmonare care depășesc 50% din ariile pulmonare;

e)Formă critică: Pacienți cu infecție cu SARS-CoV-2 care au insuficiență respiratorie, șoc septic și/sau disfuncție de multiple organe.

II.9. Pacienții suspecți sau confirmați cu COVID-19 sunt clasificați în funcție de prognosticul inițial în:

a) Pacienți stabili: sunt persoanele cu constante vitale stabile având forme asimptomatice confirmate prin rezultate ale probelor biologice și pacienții cu simptomatologie ușoară care nu au asociate patologii cu risc (cum ar fi: hipertensiunea arterială necontrolată, diabetul zaharat, imunosupresia, obezitatea, patologia pulmonară cronică, angina pectorală documentată, etc) în urma triajului clinico-epidemiologic;

b) Pacienți potențial instabili: sunt considerați toți pacienții cu constante vitale stabile dar cu factori de risc asociați și cei cu forme medii confirmate; necesită investigații suplimentare și de principiu spitalizare, urmând același traseu ca și pacienții instabili până la clarificarea deciziei de spitalizare, cu respectarea prioritizării formelor critice sau severe;.

c) Pacienți instabili: sunt pacienții cu forme critice sau severe, necesită evaluare și internare în spitalele de nivel I sau II

II.10. Traseul pacienților, prevăzut în Anexa nr. 1.2, se va derula având ca obiectiv asigurarea cât mai echilibrată și în siguranță a asistenței medicale adecvate pentru un număr cât mai mare de pacienți, prin corelarea dintre:

a) datele anamnestice, statusul clinic, testarea pentru evidențierea infecției SARS-CoV-2, -fie rapidă, fie RT-PCR, – obținute în urma triajului clinic și epidemiologic -Anexa nr. 1.1, sau fișa de triaj UPU/CPU.

și

b) nivelurile și categoriile spitalelor care oferă asistență medicală pentru pacienți cazuri confirmate, probabile sau posibile COVID-19 descrise la pct. II.5 și II.6

II.11. Măsuri la nivelul maternităților cu paturi avizate pentru pacientele cazuri confirmate cu COVID-19

11.1. Vor avea circuite separate pentru cazurile COVID-19 care să cuprindă facilitățile necesare îngrijirii mamei și nou-născutului: obstetrică-ginecologie, ATI, neonatologie, terapie intensivă neonatală.

11.2. La internarea gravidei și ori de câte ori apar modificări relevante, personalul secțiilor potențial implicat în îngrijirea pacientei și a nou-născutului (obstetrică, neonatologie, ATI, alte specialități) va fi anunțat și informat cu privire la vârsta de gestație, starea fetală, patologia maternă asociată, planul de îngrijiri obstetricale. Personalul medical aferent fiecărei specialități implicate verifică și asigură prezența și funcționalitatea echipamentului necesar în saloanele, sala de nașteri, sala de cezariene, sala de operații dedicate, corespunzătoare planului de îngrijiri.

11.3. Personalul medical implicat în îngrijirea gravidei și nou-născutului va fi în număr limitat, cu echipament de protecție corespunzător. Unitățile sanitare vor elabora proceduri și protocoale care să specifice personalul esențial pentru îngrijirile de rutină și pentru scenariile de urgență astfel încât fluxul personalului în zona de izolare să fie minim.

11.4. Solicitarea medicului neonatolog, a asistentei medicale de neonatologie sau a moașei la naștere și a celorlalte persoane implicate în îngrijirea pacientei și a nou-născutului pe toată durata internării va ține cont de faptul că îmbrăcarea echipamentului durează aproximativ 10 de minute.

11.5. În absența altor patologii sau complicații, sunt recomandate clamparea tardivă a cordonului ombilical, contactul piele pe piele, alăptarea la sân, cazarea în sistem rooming-in, cu respectarea riguroasă a măsurilor de protecție: masca, spălarea riguroasă a mâinilor, așezarea în pătuț a nou-născutului atunci când nu este ținut în brațe sau hrănit, etc.

11.6. Toate echipamentele medicale aflate în contact cu mama și nou-născutul cazuri confirmate, suspecte COVID-19, se vor curăța și dezinfecta conform protocoalelor de dezinfecție terminală. În secția de neonatologie și la sala de nașteri se vor afișa postere care să prezinte informații relevante și scheme care să ajute personalul medical în protejarea sa și în prevenirea transmiterii infecției cu SARS-CoV2.

11.7. Nou-născutul, caz suspect COVID-19 va fi internat în salon împreună cu mama, în sistem rooming-in după naștere, iar vizita medicală se va face de către medicul curant și de către o asistentă de neonatologie, reducând la minimum numărul personalului medical atribuit managementului acestor cazuri.

11.8. Medicația pacientei va fi administrată de către moașa / asistenta desemnată conform indicației medicului. Programarea perioadelor de administrare a tratamentului și a vizitei medicale zilnice trebuie astfel planificate încât fluxul personalului în zona de izolare să fie minim. Tot personalul medical care intră în contact cu lehuza sau nou-născutul (medic, moașă, asistentă, infirmieră) va purta echipament de protecție.

11.9. La externarea pacientei infectată cu SARS-COV-2 și a nou-născutului se va asigura transportul cu ambulanța de transport.

II.12. Măsuri la nivelul unităților sanitare care realizează dializa

12.1. Pentru fiecare județ sunt stabilite de către Direcția de Sănătate Publică județeană sau a Municipiului București centre private de dializă și spitale publice care vor realiza dializa iterativă pentru pacienții confirmați cu COVID-19 și boală renală cronică în stadiu final.

12.2. Spitalele publice și centrele private de dializă vor ține cont de recomandările Comisiei de nefrologie în elaborarea propriilor proceduri de lucru pentru cazurile confirmate COVID-19 disponibile pe site-ul INSP: www.cnscbt.ro.

12.3. În funcție de județ sunt desemnate fie centre dedicate, care vor realiza dializa iterativă doar pentru cazurile confirmate, suspecte COVID-19, fie centre în care pacienții confirmați cu COVID-19 vor fi dializați în tura suplimentară, cu dezinfecția ulterioară a întregii clinici.

12.4. Atât în cazul pacienților confirmați cât și al contacților carantinați la domiciliu, transportul bolnavilor se face cu ambulanța sau cu alte mijloace de transport dedicate în condiții de maximă siguranță pentru pacienți și șofer, conform normativelor în vigoare.

12.5. Pentru a evita riscul de contaminare nu se va servi masa pacienților dializați în timpul transportului sau al procedurii de dializă. Pachetul cu hrană va fi acordat pacienților în centrul de dializă, dar vor servi masa când ajung la domiciliu. Se vor lua măsuri în centrele de dializă pentru evitarea riscului de hipoglicemie în timpul procedurii.

12.6. În cazul în care cazurile confirmate COVID-19 necesită deplasarea către alte secții sau spitale pentru investigații medicale sau tratamente de specialitate, transportul se realizează într-un mod organizat și controlat (pacient protejat cu mască, mănuși, pe circuit stabilit din timp, cu personal echipat complet conform ghidurilor în vigoare și respectarea riguroasă a regulilor de igienă, dezinfecția riguroasă a spațiilor după încheierea actului medical al pacientului cu COVID-19, transport medicalizat).

12.7. În cazul pacienților confirmați COVID-19, internarea se va face după cum urmează:

a) pacienții cu boală renală cronică în stadiu final și COVID-19 cu forme ușoare sau medii care necesită internarea vor fi îndrumați în spitale de nivel II sau III. Aceștia pot face dializă în centrele de dializă ambulatorii în izolare sau tură suplimentară, ori în centrul de dializă județean desemnat dedicat, în funcție de organizarea locală. În acord cu centrul de dializă desemnat, pacienții vor fi transportați cu ambulanța către centrul de dializă, respectând normele de protecție recomandate de Comisia de nefrologie a Ministerului Sănătății. Spitalul care internează pacientul trebuie să colaboreze cu serviciul de ambulanță și cu centrul de dializă, asigurând transportul fără întârzieri și în deplină siguranță al acestor pacienți către centrul de dializă;

b) în cazul în care pacienții dezvoltă o formă severă sau critică a COVID-19 vor fi internați sau transferați în spitalul public desemnat în fiecare județ care dispune atât de stație de hemodializă, cât și de secție ori compartiment ATI, pentru a continua concomitent tratamentul pentru COVID-19 și dializa iterativă. Spitalele de nivel II și III care îngrijesc pacienți cu boală renală cronică având forme ușoare sau medii COVID-19 vor trimite pacienții aflați în program de dializă în centrele unde aceștia sunt arondați, dacă acestea au organizată tura dedicată pentru pacienții COVID-19. Transportul între spitale sau între spital și centrele de dializă se va realiza tot cu ambulanța, de tip A, B sau C, adaptat stării de sănătate a pacientului.

12.8. Testarea pentru COVID-19 a personalului medical din centrele de dializă și a pacienților dializați, înainte de transferul necesar pentru eliberarea unui centru dedicat, în vederea prevenirii infectării pacienților și personalului medical din centrul-gazdă, se va realiza conform algoritmului de testare pentru COVID-19, internare și externare, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică București.

12.9. În vederea acoperirii deficitului de personal, cadrele medicale care își desfășoară activitatea în centrele de dializă vor putea să își exercite profesia atât în centrele publice, cât și în cele private.

12.10. Dacă situația o impune, supravegherea actului medical se poate realiza astfel:

a) dacă medicul nefrolog este izolat la domiciliu, în centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, supravegherea ședințelor de dializă se va realiza prin monitorizarea la distanță a pacienților, prin desfășurarea activității de telemedicină;

b) dacă asistenții medicali sunt izolați sau carantinați la domiciliu, în centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, supravegherea ședințelor de dializă se poate realiza cu un număr mai mic de asistenți medicali pe tură, respectiv 1 post la 5-6 aparate pe o tură, prin excepție de la prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, cu modificările ulterioare.

II.13. Pacienții internați care au declarat că sunt fumători curenți (au fumat în ultimele 7 zile) sunt informați că este complet interzis fumatul oricărui produs care conține nicotină: țigarete, trabuc, cigarillos, pipă, țigări electronice, produse din tutun încălzit. Pacienții care fumează pot primi, la solicitarea lor sau la recomandarea medicului, un produs de substituție nicotinică pentru a reduce simptomele sevrajului nicotinic. Consilierea psihologică este disponibilă la Tel Verde Stop Fumat (0800878673).

III. Triajul clinic și epidemiologic al pacienților în contextul pandemiei COVID-19 se efectuează în spații special amenajate înafara unităților medicale sau în interiorul acestora, cu respectarea circuitelor separate ale pacienților, după cum urmează:

a) în orice unitate medicală fără Unitate de Primiri Urgențe sau Compartiment de Primiri Urgențe, în care primirea pacienților se face în regim de cameră de gardă sau de cabinet de consultații – conform Anexei nr. 1.1 (Fișa de triaj clinic și epidemiologic), de către personalul acestor structuri;

b) în unitățile sanitare în care funcționează Unități de Primiri Urgențe sau Compartimentele de Primiri Urgențe (UPU/CPU) – conform propriilor fișe de triaj, prevăzute prin reglementările Ordinelor 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor și nr. 443/2019 privind protocolul naţional de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe ale Ministrului Sănătății și doar opțional cu ajutorul Fișei din Anexa nr. 1.1.

IV. Evaluarea pacientului cu COVID-19 include, pe lângă obținerea datelor clinice, a celor biologice și imagistice necesare în vederea precizării formei de boală și a orientării traseului de urmat de către pacient, după caz.

V. Traseul pacienților confirmați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2:

a) Pacienții cu forme asimptomatice sau ușoare sau cei stabili clinic, aflați în așteptarea rezultatului RT-PCR, fără factori de risc și fără o altă patologie ce necesită internare, vor fi îndrumați către medicul de familie și vor primi recomandări de tratament, la nevoie.

b) Pacienții stabili cu forme ușoare dar cu factori de risc de evoluție nefavorabilă precum și pacienții cu forme medii vor fi transferați în unitățile medicale cel puțin de nivelul II care deservesc pacienții COVID-19, pentru evaluare suplimentară și/sau internare.

c) Pacienții cu forme severe sau critice de boală vor fi transferați către și/sau internați în unitățile medicale de nivelul I.

d) Pacienții cu forme ușoare sau medii COVID-19, cu sau fără patologie asociată evaluați pluridisciplinar în spitalele de nivel I sau II, vor fi îngrijiți în spitale de nivel III.

e) Pacienții confirmați cu COVID-19 cu mai puțin de 14 zile anterior care necesită îngrijiri medicale urgente și pentru o altă patologie, vor fi internați sau transferați către unitatea medicală al cărei nivel răspunde nevoii de îngrijiri corespunzător atât formei de manifestare a COVID-19 (conform alin. 1-3), cât și afecțiunii non-COVID-19.

f) Pacienții cu acutizarea unei afecțiuni psihiatrice și confirmați cu COVID-19 vor fi îngrijiți în spitalele de psihiatrie menționate în Anexa nr. 2. În cazul în care severitatea COVID-19 face ca pacientul să nu poată primi asistența medicală necesară în spitalele de psihiatrie menționate, atunci pacientul va fi internat în spitalul de nivel I sau II cel mai apropiat până devine stabil din punct de vedere al evoluției COVID-19 și poate fi internat într-un spital de psihiatrie.

 

VI. Asigurarea resursei umane

Pentru îngrijirea pacienților cu COVID-19, resursa umană se poate asigura prin:

a) participarea medicilor de specialitate anestezie-terapie intensivă, boli infecțioase, pneumologie și alte specialități non-chirurgicale (medicină internă, cardiologie, hematologie, oncologie medicală, gastroenterologie, neurologie), pediatrie, neonatologie, respectiv din specialitățile medicină de urgență și medicină de familie pentru asistența pre- și post spitalicească;

b) alocarea unei părți din personalul ATI, ca urmare a adaptării activității chirurgicale programate, pentru activitatea în terapie intensivă;

c) transferuri și detașări, în condițiile legii.

Anexa nr. 1.1 Fișa de triaj clinic și epidemiologic

Anexa nr.1.2 Traseul pacienților, corelat cu Triajul clinic și epidemiologic

Anexa nr. 1.3

Lista analizelor uzuale necesare clasificării spitalelor:

  1. Hemoleucogramă cu formulă leucocitară;
  2. Gazometrie arterială și echilibru acido-bazic (EAB);
  3. Probe de inflamație sau sepsis, care să includă cel puțin proteina C reactivă, optim și procalcitonină sau presepsină;
  4. Coagulogramă și D-dimeri;
  5. Enzime cardiace;
  6. Uree, creatinină, ALT, AST, bilirubină, glicemie, amilază, lipază, LDH.

Anexa 2. Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte COVID-19

 

  Județ UNITATE MEDICALĂ Nivel Obstetrică-Ginecologie Psihiatrie Unități dializă
Nr. Ctr JUDEȚ SPITAL NIVEL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE PSIHIATRIE UNITATE DIALIZĂ
1 AB SPITALUL MUNICIPAL AIUD III Spitalul Municipal Aiud Spital Județean de urgență Alba Toate centrele – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia – cazuri grave și critice
2 AB SPITALUL MUNICIPAL BLAJ III
3 AB SPITALUL PNF AIUD III
4 AB SPITALUL MUNICIPAL SEBES III
5 AB SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR II
6 AB SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD III
7 AB SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA I
8 AG SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI I Spitalul Municipal Câmpulung Spitalul Județean de Urgență Pitești Toate centrele – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Pitești – cazuri grave și critice
9 AG SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI II
10 AG SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG III
11 AG SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENI III
12 AG SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNG II Spitalul de psihiatrie Vedea
13 AG SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ANDREI” VALEA IAȘULUI III
14 AG SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI II
15 AR SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD II Spitalul Județean de Urgență Arad Spitalul orășenesc Ineu Dializa S.C. Avitum Braun – centru local Arad – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Arad – cazuri grave și critice
16 AR SPITALUL ORĂŞENESC INEU II
17 AR EXPO ARAD – SPITAL DE CAMPANIE III
18 B INSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE III Maternitatea Bucur Spitalul clinic de psihiatrie „prof. Dr. Alexandru Obregia”  
19 B CETTT SF STELIAN III
20 B SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. PANTELIMON BUCUREȘTI I
21 B INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE PROF. DR. MATEI BALȘ I
22 B SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF ȘTEFAN” III
23 B SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE ȘI TROPICALE ” DR. VICTOR BABEȘ” I
24 B INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA II
25 B INSTITUTUL CLINIC FUNDENI II
26 B SPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINO III
27 B SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI I
28 B SPITALUL CLINIC DE COPII DR.V.GOMOIU II
29 B SPITALUL DE URGENȚĂ PROF.DR. D GEROTA II
30 B SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII M.S. CURIE I
31 B SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIAS I
32 B INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF. C.C. ILIESCU monospecialitate III
33 B SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING III INSMC ”Alessandrescu Rusescu” Spitalul de psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”
34 B SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF IOAN” I
35 B SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU III
36 B SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA” II
37 B SPITALUL COLENTINA I
38 B SPITALUL CLINIC COLȚEA II
39 B SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA III
40 B SC POLICLINICO DI MONZA SRL III
41 B SPITALUL CLINIC DE URGENȚE OFTALMOLOGICE BUCUREȘTI monospecialitate III
42 B INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU – SP POLIZU – MATERNITATE COVID II
43 B SPITALUL CLINIC DE COPII  GR.ALEXANDRESCU I
44 B SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE
ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR
monospecialitate III
45 B SPITALUL CLINIC DE URGENTE  BAGDASAR ARSENI I
46 B SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. DR. AGRIPPA IONESCU” II
47 B SPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA BUCUREȘTI III
48 BC SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU I Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești Spitalul Municipal „Sf Ierarh Dr. Luca” Onești Toate centrele – tură suplimentară
49 BC SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI III
50 BC SPITALUL MUNICIPAL SF IERARH DR LUCA ONEȘTI I
51 BC SPITALUL PROF DR EDUARD APETREI BUHUȘI II  Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești – cazuri grave și critice
52 BC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU III
53 BC SPITALUL IOAN LASCAR COMĂNEȘTI III
54 BC SC ELITYS CARE SRL III
55 BH SPITALUL CLINIC JUD. DE URGENȚĂ ORADEA I Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea Spitalul Clinic Municipal ”Dr.Gavril Curteanu” Oradea Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea
56 BH SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR.GAVRIL CURTEANU ORADEA I
57 BH SPITALUL PELICAN ORADEA I
58 BH SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIX III
59 BH SPITALUL MUNICIPAL EP.NICOLAE POPOVICI BEIUȘ II
60 BH SPITALUL MUNICIPAL
DR.POP MIRCEA MARGHITA
III
61 BH SPITALUL MUNICIPAL SALONTA III
62 BH SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEI II
63 BN SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA I Spitalul Județean de Urgență Bistrița Spitalul Județean de Urgență Bistrița Centrul de Dializă „Diaverum“ – tură suplimentară
64 BN SPITAL ORĂȘENESC ”DR.GEORGE TRIFON” NĂSĂUD III Spitalul Județean de Urgență Bistrița – cazuri grave și critice
65 BR SPITAL PSIHIATRIE “ SF. PANTELIMON “ BRĂILA III Spitalul Județean de Urgență Brăila Spitalul Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila Centrul de dializă Diaverum, Brăila – tură suplimentară
66 BR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA III Spitalul Județean de Urgență Brăila – cazuri grave și critice
67 BR SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA I
68 BT SPITALUL DE RECUPERARE „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI III Spitalul Județean de Urgență  ”Mavromati” Botoșani Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani  Toate centrele – tură suplimentară/ distinctă
69 BT SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI I  
70 BT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI III Spitalul Județean de Urgență Botoșani – cazuri grave și critice
71 BT SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI III
72  

 

 

 

 

 

 

 

BV

 

 

 

 

 

 

BV

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV I Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» Brașov Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov Toate centrele – tură suplimentară
73 SPITALUL GENERAL CF BRAȘOV III
74 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE DR. I A SBÂRCEA BRAȘOV I Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș
75 SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ REGINA MARIA BRAȘOV I
76 SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE III
77 SPITALUL ORĂȘENESC DR CT SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTI II
78 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV II  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Centrul de dializă – pacienți gravi și critici
79 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV II
80 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE III
81 SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘ I
82 BZ SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZAU I     Centrul de dializă Diaverum Buzău – tură suplimentară
83 BZ SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT III Spitalul Județean de Urgență Buzău – cazuri grave și critice
84 CJ SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ NAPOCA III Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca Spitalul de boli psihice cronice Borșa Toate centrele de dializă private
85 CJ SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ NAPOCA II
86 CJ SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ NAPOCA III
87 CJ SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO, CLUJ -NAPOCA II Spitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
88 CJ SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ  „DR. CONSTANTIN  PAPILIAN” CLUJ NAPOCA III  
89 CJ INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE  “PPROF. DR. O. FODOR” CLUJ NAPOCA III Secția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca – hemodiafiltrare
90 CJ SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN III
91 CJ SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII III
92 CJ SPITALUL CLINIC MUNICIPAL  CLUJ NAPOCA I
93 CJ SPITALUL  CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA I
94 CJ SPITALUL MUNICIPAL DEJ III
95 CL SPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA III Spitalul Municipal Oltenița Spital de psihiatrie Săpunari Centrul de dializă Diaverum
96 CL SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI III
97 CS SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA I Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș   Centrul de dializă Avitum Reșița – tură suplimentară
98 CS SPITAL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ I Spitalul Județean Caraș-Severin – Reșița – pacienți gravi și critici
99 CT SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ” SF.ANDREI” CONSTANȚA I Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Andrei” Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța – Centrul de dializă – pacienți gravi și critici
100 CT SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ” SF.ANDREI” CONSTANȚA – SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEA III
101 CT SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA I
102 CT SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA II
103 CT SPITALUL MUNICIPAL MEDGDIA II
104 CT SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA II
105 CT SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU ” CONSTANȚA III
106 CV SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC III Spitalul Județean de Urgență “Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe Spitalul Municipal Tg. Secuiesc Centrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum – tură suplimentară
107 CV SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „DR. BENEDEK GÉZA” DIN COVASNA III
108 CV SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” DIN SF. GHEORGHE I Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe – pacienți gravi și critici
109 DB SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE I Spitalul Municipal Moreni Spitalul Gura Ocniței S.C. Diasys Medical – S.R.L. – tură suplimentară     S.C. Fresenius Nefrocare România – S.R.L. – punct de lucru Târgoviște – tură suplimentară
110 DB SPITALUL MUNICIPAL MORENI III
111 DB SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA III  Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – cazuri grave și critice
112 DB SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI III
113 DJ SPITALUL ORĂȘENESC „AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI” DĂBULENI III Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni Toate centrele – tură suplimentară  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova – pacienți gravi și critici
114 DJ SPITALUL MUNICIPAL ”PROF.DR.IRINEL POPESCU” BĂILEȘTI III
115 DJ SPITALUL CLINIC CF CRAIOVA III
116 DJ SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA II
117 DJ SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA III Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova
118 DJ SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA III
119 DJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA III
120 DJ SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA I
121 GJ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TARGU JIU I Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești Toate centrele – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu – cazuri grave și critice
122 GJ SPITALUL DE URGENȚĂ TG-CARBUNESTI I
123 GJ SPITALUL MUNICIPAL MOTRU III
124 GJ SPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI III
125 GJ SPITALUL ORĂȘENESC NOVACI III
126 GJ SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI III
127 GJ SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI JIU III
128 GJ SPITALUL DE PNEUMOLOGIE T.V. RUNCU III
129 GL SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI ” GALAȚI I Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Buna Vestire” Galați Spitalul de Psihiatrie Galați Centrul de dializă Diaverum, Galați – tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați – pacienți critici și gravi
130 GL SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU”TECUCI III
131 GL SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI III
132 GL SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ARISTIDE SERFIOTI” GALAȚI III
133 GL SPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚI III
134 GL SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF IOAN”” GALAȚI III
135 GL SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE” GALAȚI II
136 GL SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ”SF.CUVIOASA PARASCHEVA” GALAȚI III
137 GR SPITALUL   JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU II Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale   S.C. Fresenius Nefrocare România – S.R.L. – punct de lucru Giurgiu – tură suplimentară Pacienți gravi și critici – Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” București
138 GR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU III
139 GR SC QUALITY COMPAS SRL- OBSERVAȚII * CONTRACT CU MEDIC DE BOLI INFECȚIOASE III
140 GR SPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN VALE III
141 HD SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA I Spitalul Municipal Lupeni Spitalul de Psihiatrie Zam Toate centrele – tură suplimentară Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara – cazuri grave și critice
142 HD SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU  SIMIONESCU HUNEDOARA I
143 HD SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI III
144 HD SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE II
145 HD SPITALUL MUNICIPAL LUPENI III
146 HD SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG III
147 HD SPITALUL MUNICIPAL VULCAN III
148 HD SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD III
149 HD SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  GEOAGIU III
150 HD SPITALUL GENERAL C.F.SIMERIA II
151 HD SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM III
152 HD SPITALUL MUNICIPAL BRAD III
153 HR SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC II Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc   Toate centrele – tură suplimentarăSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc – centru dedicatSpitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc – cazuri grave și critice
154 HR SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC II
155 HR SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA III
156 HR SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI III
157 IF SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV II Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov   vezi București
158 IL SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA III Spitalul Județean de Urgență Slobozia   S.C. Fresenius Nephrocare România – S.R.L. – punct de lucru Slobozia – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Slobozia – cazuri grave și critice
159 IL SPITALUL  MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTI III Spitalul Municipal ”Anghel Saligny”  Fetești
160 IL SPITALUL MUNICIPAL URZICENI III
161 IL SPITALUL ORĂȘENESC TANDAREI III
162 IS SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF.DR.N.OBLU” IASI III Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna“ Iași Institutul de Psihiatrie Socola Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» – centru de dializă dedicat COVID-19 S.C. Fresenius Nephrocare România – S.R.L. – punct de lucru Iași – tură suplimentară (la nevoie) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași – stația de hemodializă S.C. Nefrocare MS – S.R.L. cu punctul de lucru în IașiS.C. Vital Medical Center Memory – S.R.L. Iași – centru de dializă
163 IS SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PASCANI I
164 IS SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI II
165 IS SPITALUL CLINIC C.F. IASI III
166 IS SPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANI III
167 IS SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. IACOB CZIHAC” III
168 IS SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SFÂNTA PARASCHEVA” IAȘI II Spitalul De Psihiatrie Și Pentru Măsuri De Siguranță Pădureni Grajduri
169 IS SPITAL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA” III
170 IS SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI II
171 IS SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI II
172 IS SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURI III
173 IS SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE SF. SPIRIDON IAȘI II
174 IS SPITALUL ORĂȘENESC HÎRLAU III
175 MH SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU SEVERIN II Spitalul Municipal Orșova   Toate centrele de dializă – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin – cazuri grave și critice
176 MH SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA III
177 MH SPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMA III Spitalul Orășenesc Baia de Aramă
178 MM SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE I Spitalul  Județean De Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare Spitalul de Boli infecțioase și Psihiatrie Toate centrele de dializă – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Baia Mare – cazuri grave și critice
179 MM SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MARE III
180 MM SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. NICOLAE RUSDEA” BAIA MARE III Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea“ Baia Mare
181 MM SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI III
182 MS SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ I Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean Mureș Toate centrele de dializă – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș – cazuri grave și critice
183 MS SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA – COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE II
184 MS SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN MUREȘ I Spitalul Clinic Județean Mureș
185 MS SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÎRNĂVENI III
186 MS INSTITUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREŞ II
187 MS SPITALUL MUNICIPAL “DR. EUGEN NICOARA” REGHIN II
188 MS SPITALUL MUNICIPAL DR. VALERIU RUSSU LUDUȘ III
189 NT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI III Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Toate centrele de dializă – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț – pacienți gravi și critici
190 NT SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ I
191 OT SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA I Spitalul Municipal Caracal Spitalul Municipal Caracal Toate centrele – tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Olt – cazuri grave și critice
192 OT SPITALUL MUNICIPAL CARACAL I
193 OT SPITALUL ORĂȘENESC CORABIA III
194 OT SPITALUL ORĂȘENESC BALȘ III
195 PH SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIESTI I Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești Spitalul de Psihiatrie Voila Toate centrele de dializă – tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești – cazuri grave și critice
196 PH SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA III
197 PH DENTIRAD HOSPITAL SRL III
198 PH SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA III
199 PH SC PATRIK MEDICAL CENTER SRL III
200 PH SPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTI III Spitalul Municipal Câmpina
201 PH SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA III
202 PH SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA III
203 PH S.C SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED S.R.L III
204 SB SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE III Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Spitalul Clinic De Psihiatrie” Dr. Gheorghe Preda” Sibiu Toate centrele de dializă – tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu“
205 SB SPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE III
206 SB SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU I
207 SB SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” III
208 SB SPITALUL CLINIC  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU I
209 SB SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ I
210 SB SPITALUL GENERAL CF SIBIU III
211 SJ SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU I Spitalul Clinic Județean de Urgență Zalău Spitalul Clinic Județean de Urgență Zalău Nefromed Sălaj – tură suplimentarăSpitalul Județean de Urgență Zalău – cazuri critice și grave
212 SJ SPITALUL ORĂȘENESC „PROF.DR.IOAN PUSCAS” ȘIMLEU SILVANIEI III Spitalul Orășenesc “Prof. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei
213 SJ SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA III
214 SJ SPITALUL ORĂȘENESC JIBOU DR. TRAIAN HERȚA III
215 SM SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE I Spitalul Municipal Carei Spitalul Municipal Carei S.C. Fresenius Nefrocare România – S.R.L. – punct de lucru Satu Mare – tură suplimentară/distinctăSpitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare – cazuri grave și critice
216 SM SPITALUL MUNICIPAL CAREI III
217 SM SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ III
218 SM SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE III
219 SV SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI III Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava   Toate centrele – tură suplimentară (la nevoie)Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” SuceavaSecția de dializă – centru dedicat – cazuri grave și critice
220 SV SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI III
221 SV SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC III
222 SV SPITALUL MUNICIPAL ”SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI III
223 SV SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”SF. IOAN CEL NOU” SUCEAVA I
224 SV SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET III
225 TL SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA I Spitalul Municipal Medgidia   S.C. Fresenius Nephrocare România – S.R.L. – punct de lucru Tulcea – tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța – cazuri grave și critice
226 TM SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ,,P.BRÂNZEU”TIMIȘOARA I Maternitatea Bega Timișoara   Toate centrele – tură suplimentară distinctă Spitalul Județean de Urgență Timișoara – cazuri grave și critice
227 TM SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA I
228 TM SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOLOGIE ,,V.BABEȘ”TIMIȘOARA I
229 TM SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ,,L.ȚURCANU”TIMIȘOARA I
230 TM SPITALUL CLINIC  CF TIMIȘOARA III
231 TM INSTITUTUL DE BOLI CARDIVASCULARE TIMIȘOARA II
232 TM MATERNA CARE SRL III
233 TM SPITALUL MUNICIPAL ,,TEODOR ANDREI” LUGOJ III
234 TM SPITALUL ORĂȘENESC DETA III
235 TM SPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MARE III
236 TM SPITALUL ORĂȘENESC FĂGET III
237 TR SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDE II Spitalul Caritas Roșiori de Vede   Toate centrele – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alexandria – cazuri grave și critice
238 TR SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE III
239 VL SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA I   Spitalul Județean De Urgență Vâlcea Spital psihiatrie Dragoești .C. Fresenius Nefrocare România – S.R.L. – punct de lucru Râmnicu Vâlcea – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – cazuri grave și critice
240 VL SPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANI III
241 VL SPITALUL ORĂȘENESC HOREZU III
242 VL SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU MIHĂEȘTI III
243 VL SPITAL ORĂȘENESC BREZOI III
244 VN SPITALUL JUDEȘEAN DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” FOCȘANI- JUDEȚ VRANCEA I Spitalul Municipal Adjud   Centrul de dializă Diaverum Focșani – tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Focșani – cazuri grave și critice
245 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD- JUDEȚ VRANCEA III
246 VS SPITALUL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI I Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad – centru dedicat COVID-19 – Centrul de hemodializă Nefromed Dialysis Center Bârlad – tura 4 suplimentară distinctă
247 VS SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BARLAD II
248 VS SPITALUL MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI II

Lista si clasificarea spitalelor sunt intocmite conform datelor raportate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la data 19.03.2021

Articolul precedentDr. Beatrice Mahler: Fără testare rapidă şi rapid, nu vom reuşi să stabilizăm creşterea numărului de cazuri
Articolul următorCîțu: Până la finalul lunii martie în România vor fi vaccinate anti-COVID-19 două milioane de persoane